Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Одержання високоякісного литва нерозривно зв’язано з такими чинниками, як будова та властивості металевих рідин, особливості кристалізаційних процесів, створення потрібної структури металу з високими фізико-механічними властивостями.
Ціль курсу – формування знань студента в області виробництва виливків з високими фізико-механічними властивостями за рахунок управління процесами кристалізації, теплопровідності та взаємодії виливка з ливарною формою.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студент повинен знати вплив технологічних факторів та складу ливарного сплаву на макро- і мікроструктуру виливків, управління процесами кристалізації шляхом зовнішнього впливу.
Студент повинен вміти визначити тривалості твердіння та охолодження виливка в ливарній формі, визначатися з впливом складу сплаву та технологічних факторів на формування виливка з високими експлуатаційними властивостями.
 
Викладач дисципліни: Цивірко Едуард Іванович, професор, докт. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 4-й 4-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
98 год. 138 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: іспит