Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Ливарна гідравліка – один із розділів технічної науки – теорії ливарних процесів. Її основна ціль – створення науково обґрунтованих методів розрахунку режимів заливки форм, проектування ливникових систем та заливочних пристроїв.
В основу вибору оптимальних режимів заливки ливарних форм перегрітим розплавом повинен бути покладений показник якості - відсутність дефектів у виливку, які виникають на стадії заповнення форми. Вибір часу заповнення форми металевим розплавом для кожного конкретного виливка повинен мати обґрунтування з точки зору фізичних і технологічних процесів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студент повинен засвоїти, що рух рідкого металу в ливарній формі представляє собою складний процес, який визначається гідравлічними, тепловими та фізико-хімічними факторами. Для цього треба знати фізичні та технологічні властивості ливарних сплавів, закономірності процесу течії розплаву по каналам ливарної форми або заливочного пристрою.
Студент повинен вміти: спроектувати та розрахувати заливочні пристрої та раціональну ливникову систему для подачі рідкого металу в порожнину майбутнього виливка, які повинні надійно забезпечити високі якісні показники лиття.
 
Викладач дисципліни: Цивірко Едуард Іванович, професор, докт. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 3-й 3-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік