Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Чітке та цілісне уявлення про специфіку науково-дослідної роботи в умовах ливарного виробництва на металургійних та машинобудівних підприємствах: дати загальні відомості про науку і методологію наукових досліджень, види та етапи експериментів, інформацію наукових досліджень, про обробку експериментальних даних і планування експериментів.
 
Завдання  вивчення дисципліни
 
Студенти повинні:
знати - етапи наукових досліджень, методи формування ідей та проведення експериментів у ливарному виробництві, методи шукання наукової інформації, елементарні методи обробки результатів експерименту, кореляційний аналіз, методи планування повного та дробового факторних експериментів;
уміти - висувати ідеї та проводити поетапно наукові дослідження у ливарному виробництві, починаючи з пошуків наукової інформації та закінчуючи обробкою і оформленням результатів спланованих експериментів.
 
 Викладач дисципліни: Гонтаренко Володимир Іванович, професор, канд. техн. наук
 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  10 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
10 год. 4 год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік