Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Сформулювати уявлення про основні параметри процесів плавки ливарних та деформованих сплавів і взаємодію розплаву металу з ливарною формою або виливницею, які суттєво впливають на експлуатаційні властивості відливків і зливків, з метою використання їх для керування процесом формування необхідних експлуатаційних властивостей металопродукції машинобудування.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студенти повинні засвоїти основні принципи, правила та способи керування процесом формування властивостей металопродукції машинобудування (відливків, зливків) на етапах підготовки розплаву, виготовлення та заливання ливарної форми або виливниці; набути навичок складання фізичної моделі технологічного процесу та опису її на мові термодинамічних співвідношень. Уміти на основі аналізу термодинамічної моделі розраховувати режими технологічного процесу та обґрунтовувати вибір технологічного процесу або прийняття певного рішення.
 
Викладач дисцимпліни: Міняйло Євгеній  Іванович, старший викладач, канд. техн. наук
 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: 13  Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 3-й 3-й
Лекції
  Освітній ступень: бакалавр   38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
130 год. 170 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання, курсова робота
Вид контролю: іспит