Ви є тут

Головна

Прізвище: Приходько

Ім'я: Анатолій

По батькові: Миколайович

Посада: професор кафедри "Іноземна філологія та переклад"

Участь у роботі рад і державних структур: спеціалізована вчена рада Д 17.051.02 – германські мови у Запорізькому національному університеті

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-5051-8711

Scopus Id (за наявності публікацій в БД) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225075603
 
 
 
 
 
 
 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, філологічний факультет, 1976, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – "німецька мова і література", спеціалізація – немає, кваліфікація за дипломом – «викладач німецької мови і літератури».
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови »:
  «Семантико-синтаксический анализ конструкций с предикативным определением в современном немецком языке», рік захисту – 1983, Київський державний інститут іноземних мов.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови »:
  «Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика», рік захисту – 2002, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченко.

Наукові інтереси:

 • Когнітивно-дискурсивне мовознавство, зіставне мовознавство, лінгвопрагматика, лінгвоконцептологія, лінгвосинергетика.

Дисципліни, які викладає:

 • «Вступ до загального та германського мовознавства»;
 • «Граматичні та текстологічні студії»;
 • Практичний курс другої іноземної мови (німецька).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 264, з них монографій –  5; навчальних посібників – 13.

Перелік основних публікацій:

 • Людна-університет (до славетного ювілею професора Анатолія Миколайовича Приходька). Нова філологія: Зб. н. пр.. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 66. – С. 268-269.
 • На честь ювіляра (до 60-річчя від дня народження А.М. Приходька). Український смисл: наук. зб. – Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – С. 223 – 228.
 • Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов. Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовнико¬вой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.
 • Методичні рекомендації для виконання дипломних і курсо¬вих робіт студентами романо-германського відділення. Дніпропетровськ: Адверта, 2015. – 32 с.
 • Парадигматичні та синтагматичні властивості субстантивованого прикметника сучасної німецької мови. Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол.: І.П. Біскуб (гол. ред.) та ін.] – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Ук¬раїнки, 2015. – № 2. – С. 91–97.
 • Зіставна концептологія: стан і перспективи. Матеріали ІІ Всеукр. н.-пр. конф. "Сучасна германістика: теорія і практика" (10-11.ХІ.2015). – Дн-ськ: Біла К.О., 2015. – С. 35-37.
 • Ідея порядку і хаосу в кроскультурному осмисленні. Харьков 6.11.15.
 • Когнітивно-комунікативна організація гіпотаксису з де термінантним підрядним (на матеріалі німецької та англійської мов. Гринченко 15.02.2016.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Підсумк. наук. конф. Професорсько-викладацького складу ДНУ ім. О. Гончара (15.04.2015). Доклад: "Основні принципи лінгвопоетики".
 • ІХ Міжнародна наукова конференція в Східноєвропейському нац. ун-ті імені Лесі Українки (12-14 червня 2015). Пленарна доповідь "Синкретизація реченнєвої матерії як механізм конституювання політаксису".
 • ІІ Всеукр. науково-практична конф. "Сучасна германістика: теорія і практика" (10-11.ХІ.2015). – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара. Пленарна доповідь "Зіставна концептологія: стан і перспективи".
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Відмінник освіти України, 2006.

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська, німецька, анлійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589