Ви є тут

Головна
 1. Научно-теоретическая конференция „Деривация и история языка” 14 – 16.05.1985 Ин-та языкознания АН СССР в Пермском гос. ун-те им. А.М. Горь­кого. Доклад “Синтаксическая деривация конструкций с предикатами пауза­ции состояния”.
 2. Научно-теоретическая конференция „Деривация в речевой деятельно­сти” 03-06.10.05.1988 Ин-та языкознания АН СССР в Пермском гос. ун-те им. А.М. Горького (доклад “Синтаксическая деривация конструкций с предика­тами каузации состояния”).
 3. Наукова конференція “Лінгвістичний колоквіум”. – 15.11.1994 універси­тету м. Ессен (Німеччина). – “Der Erwerb der deutschen Syntax durch ukrainische Muttersprachler. Zur Konzeption eines Lehrbuch-Projektes”.
 4. ІІІ Всеукр. наукова конф. “Нові підходи до філології у вищій школі” (16 – 21.09.1996, Мелітополь). Доклад “Причинные отношения в тексте».
 5. Четверта конференція асоціації германістів України “Нові підходи і шляхи у підготовці викладачів і вчителів німецької мови, германістів і перекла­дачів в Україні”, 01 – 03.11.1996, Донецьк: Донецький державний університет (“Zur Syntaxvermittlung an germanistischen Fakultäten”).
 6. Третя міжнародна наукова конференція “Проблеми економічної інтегра­ції України у Європейський союз: реґіональні і соціально-економічні аспекти”. (14 – 16.09.1998, Ялта-Форос, Тернопільска академія народного господарства, ун-т ім. Гете (Франкфурт/Майн).
 7. Четверта міжнародна наукова конференція “Проблеми економічної інтеграції України у Європейський союз: регіональні і соціально-економічні аспекти” (20 – 23.09.1999, Ялта-Форос, Тернопільска академія народного господарства, ун-т ім. Гете (Франкфурт/Майн).
 8. Наукова конференція “Лінгвістична і вербальна комунікація у 21-му столітті… тенденції і перспективи” (16 – 17.05.2000, Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Доклад “Копулятивний смисл сурядної форми”.
 9. Наукова конференція “Наукова спадщина професора Ю.О. Жлуктенка та сучасне мовознавство” (21.09.2000, Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка Доклад “Пропозиція як одиниця семантичного синтаксису”.
 10. Міжнародна конференція “Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва”. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 26 – 28.02.2001. Секційна доповідь “Зіставність чи протиставність?”
 11. ІІ Всеукраїнська конференція “Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі”. – Сумський державний університет. – 23-24 травня 2001 р. Секційна доповідь “Семантико-прагматичні модифікації зіставних відношень
 12. ІІ міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми мента­лінгвістики” // Інститут української мови ім. М. Грушевського НАН України, Інститут мовознавства ім. О. Потебні, Черкаський держуніверситет. – 9 – 10.10.2001. Секційна доповідь “Епістемічний світ і епістемічний стан мовця
 13. Науково-практична конференція “Свободное время студентов: теория, опыт, перспективы” // Запорізький державний університет, 29.03.2001. Тези: “Свободное время студентов: некоторые вопросы его организации в современных условиях» (соавтор – В. Шевченко, с. 67-69)
 14. Наукова конференція в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка "Культурний потенціал мовного знака і концептосфера етносу" 17.10.2001. Секційна доповідь “Прагмаепістемічний аспект складних мовленнєвих актів”.
 15. II Міжнародна науково-практична конференція в Київському політехнічному інституті „Досвід та перспективи соціальної роботи: Україна – Німеччина“ (16 – 17 травня 2002, К). Секційна доповідь „Technologische Innovations­aspekte in der Verwaltung von Sozialarbeit“ (у співавторстві з О.Л. Скідіним).
 16. Міжнар. лінгвістичний семінар “Компаративістика і типологія в сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми” 18-22.06.2002 (Донецьк – Маріуполь). Секційна доповідь “Прагматическая вариативность сложных речевых актов”.
 17. V Всеукр. конференція в Запорізькому державному університеті “Нові підходи до філології у вищій школі” 09.09.02 – 13.09.02. Секційна доповідь “Концепт діяльності в комунікативній філософії”.
 18. Наукова конференція в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка "Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдан­ня сучасної романістики” 25.09.2002. Секційна доповідь “Паратаксис: автономність чи залежність поєднуваних частин?
 19. Всеукр. наук. конф. “Лексико-граматичні інновації в сучасних сло­в’янських мовах” 26 – 28.03.2003 (Дніпропетровський національний універси­тет). Секційна доповідь “Когнітивно-комунікативна проблематика речення
 20. Ювілейна міжнарод. наук.-практ. конф. Асоціації українських герма­ністів 26 – 27.09.2003 р. “Німецька мова як іноземна на килимі суцвіття мов у системі освіти України” у Львівському нац. ун-ті ім. І. Франка. Доповідь “Zur Konzeption des Syntax-Übungsbuches für Germanisten in Osteuropa”.
 21. Міжнародна науково-практична конференція в Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка "Григорій Кочур і український переклад" 27 – 29.10.2003. Секційна доповідь “Когнітивно-дискурсивна парадигма знання і граматика природної мови в аспекті перекладу”.
 22. II. Міжнародна наукова конференція в Мінському державному лінгві­стичному університеті “Грамматические исследования” 5 – 6.11.2003. Секційна доповідь “Этносоциокультурные компоненты дискурсивной деятельности”.
 23. Наукова конференція в Київському національному лінгвістичному уні­верситеті “Германістика в Україні: сьогодення і перспективи” 26.11.2003 р. До­повідь “Когнітивно-дискурсивна парадигма як методологічна база сучасного мовознавства”.
 24. Міжнародна конференція «Навчання ділової англійської мови у східній Європі: для чого та як?» (14 – 15.05.2004, Дніпропетровськ). Секційна доповідь “Моду­ляція модальних засобів у тексті англомовного зовнішньоекономічного кон­тракту” (співавтор – Н.Г. Наумова).
 25. V міжнародна науково-методична конференція “Методологічні пробле­ми сучасного перекладу” (18 – 21.05.2004, Гурзуф). Секційна доповідь “Когнітивно-дискурсивні засади вживання темпоральних індексів у офіційно-діловому спілкуванні” (співавтор – Ю.С. Бєлозьорова)
 26. ІІІ-й Міжнародний лінгвістичний семінар “Компаративістика і типоло­гія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми” (11 – 14.06.2004, Донецьк). Секційна доповідь “Когнітивно-дискурсивний аспект синтаксичних одиниць”.
 27. Междунар. научн. конф. “Герценовские чтения. Иностанные языки” в Российсокм гос. пед. ун-те им. А.И. Герцена 10 – 11.05.2005., г. Санкт-Петер­бург. Секційна доповідь: “Когнитивно-семантическая субкатегоризация сочинительных конструкций”.
 28. IV Междунар. научн. конф. “Межкультурные коммуникации: традиции и новые парадигмы”, 24 – 28.05.2005, г. Алушта. Секційна доповідь: “Концептология дискурса, или дискурсология концепта”.
 29. Междунар. научн. конф. “Билингвальное обучение немецкого языка как иностранного в России”, 15 – 16.09.2005, г. Саратов: Саратовск. ГУ им. Н.Г. Чернышевского). Доклад: “Лингвострановедение в фокусе билингвального обучения иностранным языкам”.
 30. Третя міжнародна наукова конференція “Recent trends in literature and linguistic studies” (6 – 8.10.2005, Київський національний лінгвістичний універ­ситет. Секційна доповідь: “Cognitive-Semantic Sub-categorization of Coordinative Constructions”.
 31. VI Междунар. форум русистов Украины “Русистика Украины в славя­новедческом контексте Европы и мира: итоги и перспективы” Ялта – Ливадия 17 – 19.03.2006. Доклад: “Концептосистемы в дискурсе русской культуры”.
 32. Міжнар. наук. конф. «Когнітивно-прагматичні дослідження мов профе­сійного спілкування». – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. Секційна доповідь "Самоорганизация концептуальных систем ". – С. 27-29.
 33. Міжн. наук.-практ. конф. «Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції». – К.: нац. пед. ун-т ім. М.П. Драго­манова, 28-29.09.2006. Доповідь «Концептосфера як упорядкована сукупність концептів»
 34. Міжн. наук.-теорет. конф. «Граматичні читанная – IV». – Донецьк, ДонНУ, 01 – 02.02.2007. Доповідь «Лінгвосинергетичний механізм парцеляції синтаксичних одиниць»
 35. Міжн. наук.-практ. конф. «Україна в євроінтеграційних процесах». – К.: КиМУ, 17-18.02.2007. Доповідь «Дискурс у триєдності середовища, режиму і стилю спілкування»
 36. Всеукр. наук. конф. «Світоглядні горизонти філології: традиції та сучаснісь». – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 11.04.2007. Секційна доповідь «Концепту­алізація “порядку” і “безпорядку” в німецькій, українській і російській лінгвокультурах»
 37. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес». – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 20-21.04. 2007. Секційна доповідь «Трансфер і міра трансльованості концептів»
 38. ІV Міжнародний симпозіум Українського товариства дослідження анг­лійської мови. – К.: КНЛУ, 10–12.10.2007. Пленарна доповідь "Концептуальні домінанти німецької лінгвокультури"
 39. Всеукр. наук.-практ. семінар "Європейська мовна спільність: лінгвістичний та соціокультурний аспекти" (Умань, 29.02.2008). Пленарна доповідь "Актуальні проблеми мовної політики в сучасній Європі"
 40. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф "Мови і світ: дослідження та викладання" (Кіровоград, 27-28.03.2008). Пленарна доповідь "Етнічний менталітет і концептуальні домінанти лінгвокультури"
 41. VІІ Міжнародний лінгвістичний семінар "Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і проблеми" (Донецьк, 11-14.06. 2008). Секційна доповідь "Концептуалізація порядку в лінгвокультурах".
 42. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф "Мови і світ: дослідження та викладання" (Кіровоград, 19-20.03.2009). Секційна доповідь "Система концептів у когнітивно-семантичному просторі німецької народної загадки"
 43. ІХ Междунар. форум русистов Украины "Русский язык в семье славянских и мировых языков в эпоху глобализации" (Алушта, 13-15.03.2009). Секційна доповідь "Концептуализация порядка и беспорядка в русском, украинском и немецком языках"
 44. Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Діалог мов і культур". – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 14-15.05.2009. Доповідь «Противительность как перевернутое отображение каузальности»; керівник секції № 9 "Лексико-граматична, термінологічна та когнітивно-фразеологічна семантика в аспекті міжкультурної взаємодії".
 45. Всероссийская конференция с международным участием "Славянские чтения", 10-11.06.2009 в Омском гос. ун-те им. Ф.М. Достоевского (Россия). – Доклад: "Концепт-идея “порядок vs беспорядок“ в разносистемных языках"
 46. Третій міжнародний науковий форум "Сучасна англістика: мова в контексті культури" в Харьківському НУ ім. В.Н. Каразіна (25.06.2009). Доповідь "Самоорганизация концептуальных систем".
 47. ІІ Междунар. научн. конф. "Изменяющаяся Россия и славянский мир: парадигмы и решения в когнитивной лингвистике" в Кемеровском государственном университете 3-5.07.2009. Пленарный доклад "Концептология дискурса vs дискурсология концепта".
 48. III Междунар. научн.-пр. конф. "Севастопольские кирилло-мефодиевские чтения" (Севастополь, 16-18 сентября, 2009). Доклад "Дискурс и концепт: диалектика единства и противоречия".
 49. V Международный симпозиум Украинского общества изучения английского языка (Киев, 30.09 – 02.10. 2009). Пленарный доклад "Таксономія концептуальних систем". Керівник секції "Комунікативно-прагматичні студії: сучасні підходи"
 50. ІV Міжнар. наук.-практ. конф "Мови і світ: дослідження та викладання" (Кіровоград, 18-19.03.2010). Пленарна доповідь "Абсолютные валоративы "Fleiß" и "Sparsamkeit" в немецкой лингвокультуре".
 51. Всеукр. наук.-практ. конф "Англійська мова в контексті сучасних наукових парадигм" (Херсон, 13-14.05.2010). Пленарна доповідь "Концептосистема в сучасному мовознавстві"
 52. ІХ Международный лингвистический семинар “Компаративистика и типология в современной лингвистической науке: достижения и проблемы" (Донецк-Мелекино, 11-14.06.2010). Доклад "Коммуникативный акт, речевой акт, дискурсивный акт".
 53. ІІ Международный Крымский лингвистический конгресс "Язык и мир" (Ялта, 4-7 октября 2010 г.). Доклад "Концептосистемы в лингвокультуре"
 54. V Міжнар. наук.-практ. конф "Мови і світ: дослідження та викладання" (Кіровоград, 18 – 19.03.2011). Доповідь "Дискурс і текст: загальне і часткове"
 55. Х Міжнародний лінгвістичний семінар “Компаративістика і типологія в сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми" (Донецьк – Мелекино, 12 – 14.06.2011). Доповідь "Лінгвокуогнітивна модель концепту".
 56. 9-я Международная конференция " Языковые категории и единицы: син­тагматический аспект " (Владимир, 22 – 24 сентября 2011 г.). Доклад "Регулятивно-телеономный концепт "Pflicht" в немецкой лингвокультуре"
 57. Міжнар. науково-практична конф. "Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття", присвячена пам'яті академіка ВШ України, доктора філологічних наук, професора К.Я. Кусько (Львів, 24 – 25 листопада 2011 р.). Доклад "Концепт і дискурс у їх співвідношенні"
 58. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики" (8-9 грудня 2011 р.) Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2011. Доповідь "Діалектика концепту і дискурсу".
 59. V Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми філології, американські та британські студії" (Київ: НАУ, університет «Україна» 25-27 квітня 2012 р.). Доповідь "Основні типи концептосфер"
 60. VІ Міжнар. наукова конф. "Пріоритети германського і романського мовознавства" (Луцьк: ВолНУ ім. Лесі Українки, 14-16 вересня 2012 р.). Доповідь "Когнітивно-комунікативний дуалізм сучасної парадигми лінгвістики"
 61. Німецько-український симпозіум “Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik” (Донецьк: ДонНУ 17 – 19 вересня 2012 р.). Доповідь “Ordnung“ vs. “Unordnung“ im Deutschen im Vergleich mit dem Russischen und Ukrainischen"
 62. Всеукр. науково-практична конф. "Сучасна германістика: теорія і практика" (Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара, 7-8.11. 2012). Доповідь "Концептуальні домінанти дискурсу"
 63. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 28-29 березня 2013. Доповідь: "Концепт у зіставних і типологічних дескрипціях"
 64. VI Международная научная конференция «Лексико-грамматичесие инновации в современных славянских языках» (Днепропетровск, 22–23 апреля 2013). Доклад " Концепт vs антиконцепт: ценности и антиценности в лоне лингвокультуре"
 65. І Міжнародний симпозіум "Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії" (К.: ун-т "Україна", 17-19.04.2013). Доповідь "Визуализация как вид невербальной версификации концептов"
 66. X Международная научная конференция «Языковые категории и единицы: синтагматический аспект» (Владимир, 24-26.09.2013, ВлГУ им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых). Доклад: " Грамматика словосочетания: парадигматические и синтагматические свойства словосочетания " (Программа: ttp://phil.vlsu.ru/fileadmin/doc/PROGRAMMA_2013.pdf
 67. Міжнародна наукова конференція в Київського університету імені Бориса Грінченка «Слово і речення: синтакстика, семантика, прагматика (10-12 жовтня 2013). Доповідь "Лінгвокогнітивна природа складносурядного речення"
 68. ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнародн. участю "Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика" 5.04.2014. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Доклад "Дискурсивний і мовленнєвий акти: спільне та відмінне".
 69. Підсумк. наук. конф. Професорсько-викладацького складу ДНУ ім. О. Гончара (15.04.2015). Доклад: "Основні принципи лінгвопоетики".
 70. ІХ  Міжнародна наукова конференція в Східноєвропейському нац. ун-ті імені Лесі Українки (12-14 червня 2015). Пленарна доповідь "Синкретизація реченнєвої  матерії як механізм конституювання політаксису"
 71. ІІ Всеукр. науково-практична конф. "Сучасна германістика: теорія і практика" (10-11.ХІ.2015). – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара.  Пленарна доповідь "Зіставна концептологія: стан і перспективи"