Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни „Політологія” є надання студентам наукових знань про основні категорії та закономірностей світового політичного процесу сучасного етапу політичного життя України, вміння правильно застосовувати свої знання в політичному житті, грамотно оцінювати політичні факти, вільно орієнтуватися в структурі політичної системи України та її реформуванні на сучасному етапі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- розвиток політичної науки від найдавніших часів до сьогодення;

- розвиток закономірностей громадянського суспільства і політичного життя у світі та в Україні;

- закономірності створення державної політичної влади, політичної системи суспільства;

- поняття та вимоги щодо політичної свідомості, політичної культури та ідеології;

- які політичні трансформації виникають в Україні та світі;

- які політичні технології (політичний менеджмент, політичний маркетинг та політичне прогнозування та ін.) використовуються в політичному житті.

вміти:

- володіти поняттями і термінами сучасної політичної науки;

- характеризувати і тлумачити чинне законодавство України у сфері державотворення, правильно застосовувати його у політичній діяльності;

- орієнтуватися у світовій політичній науці, демократичному підході до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя;

- правильно користуватися спеціальною та науковою політичною літературою;

- орієнтуватися у сучасному політичному житті України та інших держав світу;

- аналізувати сучасні проблеми політичного життя України та аргументовано відстоювати власну громадянську позицію щодо цих питань;

- застосувати отримані теоретичні знання для пояснення фактів сучасного політичного життя і вибору варіанта поведінки у суспільно-політичній практиці.

Викладачі дисципліни: Орлянський Володимир Семенович, д.і.н., професор;  Рєзанова Наталія Олександрівна, к.ф.н., доцент.

Найменування  показників   Галузь знань, напрям  підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень   Характеристиканавчальної дисципліни
     денна    форма   навчання     заочна    форма   навчання
 Кількість кредитів - 2           Галузь знань              Нормативна 
         Напрям підготовкивсі технічні спеціальності
Модулів – 1   Спеціальність професійнеспрямування):всі технічні спеціальності         Рік підготовки:
Змістових модулів - 2        4-й        4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання                                (назва)                   Семестр 
Загальна кількість годин - 72       7-8-й       8-й
  Тижневих годин для денної форми навчання:Аудиторних – 2самостійної роботи студента – 4   Освітньо-кваліфікаційнийрівень:             бакалавр                 Лекції:
      16год.      4 год.
 Практичні, семінари        
  16год.       - год.
         Лабораторні
        - год.      - год.
 Самостійна робота:
24 год.       68 год.
 Індивідуальні завдання:
16 год.       - год.
 Вид контролю: іспит

Розподiл балiв, які отримують студенти

       Поточне тестування та самостiйна робота    Пiдсумковий тест               (iспит) Сума
 Змiстовий модуль 1  Змiстовий модуль 2             50 (100)  100
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8
15 10 15 10 15 10 15 10

      Т1, Т2 … Т8 – теми змiстових модулiв

 

Методичне забезпечення

 

1. Орлянський В.С. Короткий словник з політології (для студентів всіх форм навчання). – 3-е вид., доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

2. Рєзанова Н.А. Короткий словник з політології (для студентів всіх форм навчання). – 3-е вид., доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

3.  Давлєтова Г.В. Короткий словник з політології (для студентів всіх форм навчання). – 3-е вид., доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

4. Соколенко Ю.М. Короткий словник з політології (для студентів всіх форм навчання). – 3-е вид., доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

5. Орлянський В.С. Політологія: навч.-метод.посіб. для студентів денної форми навчання усіх технічних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 66 с.

6. Давлєтова Г.В. Політологія: навч.-метод.посіб. для студентів денної форми навчання усіх технічних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 66 с.

7. Соколенко Ю.М. Політологія: навч.-метод.посіб. для студентів денної форми навчання усіх технічних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 66 с.