Ви є тут

Головна

    Метою викладання дисципліни є: комплексне вивчення економічних явищ і процесів, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні категорії та закони економічної теорії;

– програмний матеріал, послідовно, вірно та логічно його викладати, щільно пов’язуючи теорію з практикою;

– різноманітні прийоми виконання письмових і розрахункових робіт;

– сучасне економічне, соціальне, політичне становище в Україні та у світі;

– основні глобальні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання;

– типи, фактори та показники економічного зростання;

– основні поняття, показники та методи оцінки рівня і динаміки інфляції та безробіття;

– основні види цінних паперів;  

– основні поняття та показники діяльності підприємств, їх види;

– види і функції підприємницької діяльності.

вміти:

– вільно та логічно викладати програмний матеріал, щільно пов’язуючи теорію з практикою ;

– не утруднюватися з відповіддю при зміні завдання;

– вільно справлятися з задачами та питаннями, вірно обґрунтовувати свої відповіді;

– виконувати письмові і розрахункові роботи;

– розв’язувати задачі з курсу економічної теорії;

– обґрунтовувати відповіді на тестові завдання.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 3

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.020303 - "Філологія",

6.02.0207 - "Дизайн"

Модулів

Спеціальність (професійне спрямування): бакалавр з філології

2444.2 перекладач,

2444.2 перекладач технічної літератури, бакалавр з дизайну

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 3 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 108 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 2

самостійної роботи студента - 4,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень 16 год. 10 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
76 год. 94 год.

Індивідуальні завдання:

15 год.                   15 год.

Вид контролю: іспит

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 3

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030203 - "Міжнародні економічні відносини"

 

Модулів

Спеціальність (професійне спрямування): бакалавр з міжнародних еклономічних відносин,

3439 фахівець з міжнародних економічних відносин

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 3 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 108 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента - 3,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень 32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
16 год. 6 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 год. 92 год.

Індивідуальні завдання:

15 год.                   15 год.

Вид контролю: іспит

 

Методи контролю з економічної теорії

Для студентів денної форми навчання:

- усне опитування на семінарських заняттях;

- захист домашнього завдання;

- тестування;

- розв`язування задач.

Для студентів заочної форми навчання: - захист контрольної роботи; - тестуваня.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється у формах:

Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів
розв'язання задач 20 20
тести 50 50
визначення термінів 5 5
написання рефератів 5 5
семінарські завдання 10 10
відвідування занять 5 5
конспект лекцій та семінарів 5 5
Підсумок   100

Викладачі дисципліни: Губарь Олена Василівна; Юрченко Вікторія Іллівна; Сиволап Тетяна Георгіївна; Чумак Олена Василівна; Лук'яненко Наталія Едуардівна; Домбровська Світлана Іванівна.

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

1. Основи економічної теорії: навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 3-тє вид., переобл. І доповн. – К.: Знання, 2014. – 423 с.

2. Економічна теорія : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 779 с.

3. Економічна теорія: політична економія. Підручник / За заг. ред. С.І. Юрія. – К.: Кондор, 2009. – 6045 с.

4. Вступ до економічної теорії: Підручник / За ред. З. Ватаманюка. – Львів: «Новий світ – 2000», 2007. – С 408 − 418.

5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – С. 578− 581.

6. Базилевич В. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії. Навчальний посібник / Віктор Базилевич, Катерина Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 263 с.

7. Башнянін Г.І. Макроекономічна теорія: Навч. посібник / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашник, А.Р. Середа; За ред. Г. І. Башнянина, Л.С. Томашника. – Львів: Новий Світ, 2005. – 2005. – 550 с.

8. Базілінська О. Макрроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів / Олена Базілінська, М-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.

9. Білецька С.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка.: Навч. посібник для студ. вузів / Л. В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 652 с.

10. Карпінський Б.А. Макроеконміка: зростання і сталий розвиток: Навч. посібник для студ. вузів / Б.А. Карпінський, С.М. Божко, О.Б. Карпінська. − К.: Професіонал, 2006. – 282.

11. Мочерний С. В. Основи економічної теорії / Мочерний С. В., Симоненко В. К., Секретарюк А. А., Устенко А. А. − К.: Знання, 2000. − 607с.

12. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко, Г. Т. Завіновська та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 711 с.

13. Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) [Електронний ресурс] : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 511 с.

14. Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969 – 2009 рр.: бібліогр. покажчик / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; уклад. Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко; [наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ: КНЕУ, 2010. – 219 с.

15. Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття: зб. доп. 76 наук. конф. студ. КНЕУ, 22-23 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2009. – 390 с.

16. Bashnyanyn G. I. Metrological economic systems: introduction into the general theory and methodology of formation of economic parameters / G. I. Bashnyanyn ; [ed. L. Kyryenko]. – Lviv: Publ. house of Lviv Commercial Acad., 2012. – 1149, [3] p.

17. Маслак В. О. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади: монографія / Маслак Вадим Олександрович, Маслак Олександр Олександрович, Жежуха Володимир Йосипович; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2010. – 202 с.

18. Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європейських студій при НаУКМА ; [редкол.: Ю. М. Бажал та ін.]. – Київ: Пульсари, 2012. – 164 с.

19. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник: [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Київ: Знання, 2007. – 1072 с.

20. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ: КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – 620 с.

21. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / Анатолій Загородній, Оксана Сліпушко, Геннадій Вознюк, Тамара Смовженко. – Київ : Аконіт, 2000. – 606 с. – (Нові словники). 10. Kraus K. Dictionary of economic terms / Kateryna Kraus, Natalia Kraus. – Poltava: Skytek, 2013. – 83 p.

22. Руденко Ю. М. Фінансові системи зарубіжних країн [Електронний ресурс]: практикум / Ю. М. Руденко, В. В. Токар; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 224 с. – Назва з титул. екрану.

23. Електронний архів (інституційний репозитарій) КНЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elektr_res/irkneu/. – Назва з екрану.

24. Статистичний щорічник за 2010 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ: Август Трейд, 2011. – Режим доступу : http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk Ukrainy 2010.pdf. – Назва з екрану.

25. ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008. Система управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT). – Чинний від 2008-10-01. – Київ : Держстандарт України, 2008. – [22] с. – (Система стандартів безпеки праці). 15. Нуреєв Р. М. Курс мікроекономіки: Учеб. для вузів. ? 2? е изд., зм. М: НОРМА, 2000. − 572 с.

26. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання технічних спеціальностей/ Укл.: д.е.н., проф. Прушківський В.Г., к.е.н. Губарь О.В., к.н. держ. упр. Юрченко В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 46 с.