Ви є тут

Головна

3 курс

Мета: спрямована на ознайомлення студентів з питаннями прикладної фізики, які пов’язані з проектуванням інтер’єрів різного призначення.

Завдання дисципліни спрямована на вивчення основ будівельної фізики, методів та принципів проектування інтер’єрів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-основні поняття архітектурної світлотехніки та прикладної акустики;

-питання нормування та розрахунку природного та штучного освітлення;

-типи освітлювальних приладів, їх особливості та конструкцію;

-оптичні закони розповсюдження і розподілу світлової енергії у замкнутому просторі;

-питання колориметрії;

-основи геометричної акустики, явище реверберації;

-акустичні вимоги приміщень різного призначення;

-звукопоглинаючі матеріали та конструкції;

-питання будівельної акустики, техніку боротьби із шумом;

-закони поширення в будинках утвореннях звукових хвиль;

вміти:

-використовувати теоретичні знання з будівельної фізики при проектуванні архітектурного середовища;

- вірно обирати матеріали для заповнення світлопроємів у інтер’єрі, що проектується;

-систематизувати відповідність використання певних систем та матеріалів стосовно характеру та функції конкретних інтер'єрів;

-застосовувати у проектуванні технічні та функціональні характеристики сонцезахисних приборів та матеріалів;

-вміло застосовувати при проектуванні архітектурного середовища засоби природного і штучного освітлення;

-робити вибір та розрахунок кількості освітлювальних приладів для обраних інтер'єрів;

-виконувати проектування та розрахунки систем штучного освітлення для громадського інтер'єру;

-виконувати проектування та розрахунки систем штучного освітлення для промислового інтер'єру;

-вміти узгодити загальне освітлення із дизайнерським рішенням інтер'єру;

-класифікувати матеріали за їх акустичними властивостями;

-вміти застосовувати засоби об'ємно-просторового та пластичного рішення в інтер'єрі для створення комфортного акустичного середовища;

-виконувати розрахунки з будівельної та архітектурної акустики;

-не припускати в інтер'єрах утворювання негативних акустичних явищ: фокусування звуків, утворення луни, тощо;

-вірним підбором звукопоглинаючих конструкцій матеріалів досягати наближення розрахуваного часу реверберації залів, що проектуються, до оптимального;

-використовувати техніку боротьби з шумами при їх високих рівнях;

-користуватись СНіПами за розділами світлотехніки та акустики.

Викладач:Рижова Ірина Станіславівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1.5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Модулів – 1 Напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 45 Спеціальність (професійне спрямування):

7.02020701 «Дизайн»

5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 1

самостійної роботи студента -2.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр год. год.
Практичні, семінарські
14 год. 2год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
30 год. 43 год.
Індивідуальні завдання:
Інше: 1 год.
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0.46

для заочної форми навчання – 0.046

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  Залік Сума
Модульна атестація Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
20 20 20 20
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Методичні вказівки до виконання розрахунку штучного освітлення приміщень.-Х.,1992.

2.Методичні вказівки до вивчення розділу "Акустика інтерє'рів громадянських споруд" дисципліни "Будівельна фізика".-Х.,1994.

3.Методичні вказівки до вивчення розділу "Природне освітлення будинків" дисципліни "Будівельна фізика".-Х.,1993.

Рекомендована література 

Основна

1.Основы строительной физики: [Учебник для вузов]/Н.М.Гусев,-М.:Стройиздат, 1983.-440с.

2.Архитектурная физика:[Учебник]/ под ред. Н.В.Оболенского.-изд.стер.-М.:Архитектура-С, 2007.-441с.

3.Конспект лекцій до дисципліни "Будівельна фізика" [Текст]/Т.М.Апатенко.-ХНАМГ, 2007.-100с.

4.ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"[Текст]/-К.:Укрархбудінформ, 1993.-107с.

5.Рейхард В.А.Акустика общественных зданий [Текст]/В.А.Рейхард-М.:Стройиздат, 1984.

6.Елизаров Ю.М., Мельников Е.Д. [Практикум по архитектурно-строительной акустике]/Ю.М.Елизаров, Е.Д.Мельников.-Воронеж, 1992.-48с.

7.Методичні вказівкидо вивчення розділу "Акустика інтерє'рів громадянських споруд" дисципліни "Будівельна фізика".-Х.,1994.

8.Методичні вказівки до вивчення розділу "Природне освітлення будинків" дисципліни "Будівельна фізика".-Х.,1993.

Допоміжна

1.СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. М., Госстрой, 1982.

2.СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение. Москва. Стройиздат, 1980.

3.СНиП ІІ-12-77. Защита от шума. Москва. Стройиздат,1978