Ви є тут

Головна

Прізвище: Рижова

Ім'я: Ірина

По батькові: Станіславівна

 

Посада: завідувач кафедри дизайну

Науковий ступінь: доктор філософських наук, професор

Вчене звання: професор кафедри дизайну

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9562-200X

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

 

Освіта: вища

 • В 1990 р. Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тиском» присвоєно кваліфікацію інженера-механіка.
 • 2012 р. Факультет центр безперервної освіти Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник.
 

Дисертації:

 • Аспірант Запорізького Державного Університету (захист дисертації 1998 р. у спеціалізованій вченій раді К 17.051.01. Запорізького державного університету, тема дисертації «Соціальна природа дизайну»).
 • Докторант Запорізького національного університету (захист дисертації 2008 р. у спеціалізованій раді Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ), тема дисертації: «Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади»).

Дисципліни, які викладає:

 • Історія дизайну (бакалавр)
 • Історія графічного дизайну(бакалавр)
 • Теорія стилів (бакалавр)
 • Основи методики дизайну (бакалавр)
 • Наукові основи дизайну (бакалавр)
 • Наукові дослідження в дизайні (магістр)
 • Теорія та методологія дизайну (магістр)
 • Здійснює наукове керівництво кваліфікаційними проектами (магістр)

Гарант освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Наукова діяльність:

Керує здобувачами:

 1. 2012 р. захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Захарова С.О. по темі: «Людиновимірність дизайнерської діяльності (соціально-філософський контекст» захист відбувся в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України м. Київ,
 2. 2015 р захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Корнієнко Т.А. по темі: «Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста» захист відбувся в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університети ім. Григорія Сковороди.

Науково-дослідна робота:

Керівник науково-дослідної роботи:

 1. «Феномен дизайну як соціального явища в сучасному суспільстві» (№ держеєстрації 0107U000442);
 2. 06210 «Сучасні наукові підходи до дизайну в умовах глобалізації»;
 3. 06522 «Дизайн міського середовища як складний соціальний і культурний феномен» (0112U005943);
 4. 06511 «Сучасні тенденції розвитку дизайну міського середовища в умовах Четвертої промислової революції».

Зам. головного редактора журналу «Гуманітарний вісник» ЗДІА, який входе до переліку фахових видань МОН України, також входить до складу редакційної колегії журналу «ScienceRise».

Основні наукові роботи (публікації):

Скопус

 • Ryzhova Iryna International Journal of Health Sciences Available online at www.sciencescholar.us Vol. 6 No. 2, August 2022, pages: 699-708 e-ISSN: 2550-696X, p-ISSN: 2550-6978 https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n2.7669 699 SCOPUS
 • Ryzhova Iryna The Influence of Digital Creative Technologies on the Development of Education and Medicine /Nikitenko Vìtalina a, Voronkova Valentyna b, Shapurov Olexandr c., Ryzhova Iryna d, Oleksenko Roman e Manuscript submitted: 6 January 2022, Manuscript revised: 28 March 2022, Accepted for publication: 26 April 2022. SCOPUS
 • Vitalina Nikitenko, Iryna Ryzhova, Olexandr Shapurov, Olha Kovalova,Natalia Falko, Yurii Kozar. Humanitarian measures to understand the problems of the physical andpsychological integrity of the human personality in conditions of war. RevistaCues io nes Políti cas. Vol. 40, No 74 (2022), 673-685. ppi 201502ZU4645 ISSN-VersiónImpresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185.
 • Nikitenko Vìtalina, Voronkova Valentyna, Shapurov Olexandr, Ryzhova Iryna, Oleksenko Roman. The Influence of Digital Creative Technologies on the Development of Education and Medicine (Вплив цифрових креативних технологій на розвиток освіти та медицини). InternationalJournal of Health Sciences. Available online at www.sciencescholar.us Vol. 6 No. 2, August2022, pages: 699-708 e-ISSN: 2550-696X, p-ISSN: 2550-6978.

Статті

 • Ландшафтна архітектура: термінологічний словник /[І.С. Рижова, О.Ю. Павлюк, С.О.Захарова, О.І. Сингаївська, Ю.І. Криворучко, О.П. Зоря]; за ред. д-ра філос.. н., проф. І.С. Рижової Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2023. 300 с.
 • Рижова І.С. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УРБОЕКОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ/ Рижова І.С., Павлюк О.Ю. // HUMANITIES STUDIES: збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». — 2023. — Випуск 15 (92). 220 с. — С. 52—64.
 • Рижова І.С. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИЗАЙН-БРЕНДУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО І КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА У КОНТЕКСТІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ / Рижова І.С., Северин К.В., Пасічна Т.О., Пантус Н.М., Бобровський І.В. // HUMANITIES STUDIES: збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». — 2023. — Випуск 16 (93). 214 с. — С. 62—77.
 • Рижова І.С. ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСВІТУ В ЕПОХУ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ / Рижова І.С., Павлюк О.Ю., Зоря О.П., Северин К.В., & Бобровський І.В. // HUMANITIES STUDIES: збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». — 2023. — Випуск 16 (93). 214 с. — С. 144—160
 • Рижова І.С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ МІСТ / Рижова І.С., Павленко Т.О., Єншуєва Т.В. // Сучасні проблеми архітектури і містобудування.— Київ: КНУБА. 2023. — Вип. 67. — С. 157—168.
 • Рижова І.С. ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБРАЗУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ / Рижова І.С., Павленко Т.О., Северін К.В. // Просторовий розвиток. – Київ: КНУБА. — 2023. — Вип. 5. — С. 90—102.
 • Зоря О.П., Рижова І.С., Гондар С.О. Визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування відсоткових показників вартості проектних робіт. The 3rd International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26, 2022) Cognum Publishing House, London, United Kingdom.2022. С.271–276. (Сертифікат)
 • Рижова І.С. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ В ЕПОХУ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. //The 8 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 28-30, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 p. С. 639-645 (Сертифікат)
 • Рижова І.С., Зоря О.П. Організаційно-правові засади містобудівної діяльності і Україні MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #43» Czestochowa. Warszawa 30.07.2021 - 31.07.2021. С. 5 – 7. (Сертифікат)
 • Рыжова Ирина, Матвеева Дарья Методология исследования фирменного стиля графического дизайна как определяющего фактора конкурентоспособности // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2021 (Р.213-221)
 • Рижова І., Матвєєва Дар’я. Геометрія фірмового стилю графічного дизайну: пропорції і композиції. /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2021 року «Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 151-155. (Сертифікат)
 • Зоря Олександра Павлівна к.с.н., доцент Рижова Ірина Станіславовна д. ф.н., професор Щемелєв Артем Вікторович Магістрант МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ //The 4th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (November 10-12, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. 718 p. С.211-215 (Сертифікат)
 • Рижова І., Коновалова В. Формирование модели визуальных коммуникаций современного университета средствами дизайнерского проектирования: методологические основания MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С. 426-435)
 • Рыжова И., Маргес А. Печатная графика малых форм как основа коммуникации, интеллектуального обогащения и креативного развития индивида в услових информационного общества MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С.419-426
 • Рыжова Ирина, Бобровский Игорь ВЛИЯНИЕ «SMART - ТЕХНОЛОГИЙ» НА РАЗВИТИЕ «SMART-ГОРОДА» КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С.410-419)
 • Рижова Ірина (Запоріжжя, Україна) – ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА // «Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу» / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2020 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф., В. Г. Воронкова. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 288 с. С.217-221
 • Rizhova Irina, Shmarina Alina THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON A DESIGN OF THE SPATIAL – OBJECT ENVIRONMENT AS A FACTOR OF GRADUAL DEVELOPMENT //Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: Сборник научных трудов / Гл. ред. В. Г. Воронкова. Запорожье: «Издательство ЗНУ», 2019. Вып.76. 258 с. (С. 90-103)
 • Рыжова И, Шмарина А. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ// MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019 (С.199-209)
 • Рыжова И., Цыганова Ирина РОЛЬ УПАКОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019 (С.190-199).
 • Рижова Ірина, Дика Анжела. Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2018. Вип. 73. С. 72-87(Фахове видання)
 • Рижова І.С., Захарова С.О. Вплив “ smart технологій ” на розвиток “smart-міста” в інформаційному суспільстві// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018. – Вип.72. - С. 81-91 (Фахове видання)
 • Рижова И.С., Захарова С.О. “Smart технологии” как фактор инновационного развития “Smart-города” (Прибалтика) // Міжнародна науково-практична конференція «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11-12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete) (Маріямполь, Литва, 11-12 травня 2018 р.). P. ISBN 978-9955-645-75-7(отримано сертифікат). Р. 163-173
 • Рижова І.С., Smart – технології як фактор розвитку сучасного дизайну Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. – Вип.69. - С. 174-184
 • Рижова І.С Аксіологічна складова змісту дизайну та продукування етнодизайнерських ідей в умовах сучасної практики /Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національній контекст Матеріали ІІ міжнародного конгресу (16-18 жовтня 2016 р. м. Полтава) Зб. наукових праць Книга друга, 2017. С. 219-234.
 • Рижова І.С. Методи, принципи, підходи аналізу дизайнерської культури у гармонізації відносин людини, природи і суспільства Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – Вип.66. - С.192-206.
 • Рижова І.С. Наукові основи дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. – Вип.62. - С. 112-127

Участь у конференціях:

 • Зоря О.П., Рижова І.С. Напрямки розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні. «Тиждень науки – 2023»: зб. тез доп. наук.–практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-28 квіт. 2023 р.).– Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 • Рижова І.С. Вплив графічного дизайну як креативної індустрії на розвиток музичних фестивалів / І.С.Рижова, Аліна Боровик // Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 25–26 травня 2023 року, м. Запоріжжя / наук. ред. Н.Г. Метеленко; Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету. — Одеса : Олді+, 2023. — 752 с. — С. 236-240. — Мова укр.
 • Рижова І.С. Соціальна реклама, як чинник процесу соціалізації в сучасному суспільстві / І.С. Рижова, О.П. Зоря, К.В. Северін // INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION Proceedings of I International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 19—21 October 2023 Vancouver, Canada 2023. 663 р. —С. 380—384.
 • Рижова І.С. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЦІЛІСНА ІННОВАЦІЙНА ЦИФРОВА СИСТЕМА // MANAGERIAL, SOCIAL AND TECHNOLOGICALINNOVATIONS –THE BASIS OF THE PUBLIC GOOD УПРАВЛІНСЬКІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСНОВІ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА VADYBINĖS, SOCIALINĖS IR TECHNOLOGINĖS INOVACIJOS –VISUOMENĖS GEROVĖS PAGRINDAS
 • Collection of theses of the International Scientific - Practical Conference Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos tezių rinkinys 30 May 2023 -31 May 2023. MARIJAMPOLE, 2023. Р.68-30. — Мова укр.
 • Рижова І.С. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ТА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ / І.С. Рижова, К.В. Северін // Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року / Ред.-упорядник: д. філософ.н., проф., В.Г. Воронкова / Львів: Торунь-Liha-Pres, — 2023. — С. 278—282.
 • Рижова І.С. ВПЛИВ КИСЛОТНОГО ДИЗАЙНУ НА РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ В ЕПОХУ ІНТЕРНЕТ / І.С. Рижова, А.М. Боровик // Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року / Ред.-упорядник: д. філософ. н., проф., В.Г. Воронкова / Львів: Торунь-Liha-Pres, — 2023. —С. 282—285. — Мова укр
 • Рижова І.С. УНІКАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОМІКСУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО РУХУ / І.С. Рижова, Анастасія Нестерова //Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року / Ред.-упорядник: д. філософ. н., проф., В.Г. Воронкова / Львів: Торунь-Liha-Pres, — 2023. — С. 290—293. — Мова укр
 • Рижова І.С. СУЧАСНІ ТРЕНДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ВІЗУАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ / І.С. Рижова, Олена Борисюк //Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року / Ред.-упорядник: д. філософ. н., проф., В.Г. Воронкова / Львів: Торунь-Liha-Pres, — 2023. — С.285-289. — Мова укр
 • Рижова І.С. АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ МЕБЛІВ У КОНТЕКСТІ КРЕАТИВНИХ ПРАКТИК ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ / І.С. Рижова, Сергій Шурупін // Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року / Ред.-упорядник: д. філос. н., проф., В.Г. Воронкова / Львів: Торунь-Liha-Pres, 2023. С.293—297. — Мова укр
 • Рижова І.С. СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ [Електронний ресурс] / І. Рижова. // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 • Зоря О.П., Рижова І.С. Реформування системи ціноутворення в архітектурі та містобудуванні. The 2nd International scientific and technology: problems, prospecrs and innovations” (November 17-19, 2022) CPN PublischigGroup, Japan. 2022. Стр. 268-272.
 • Зоря О.П., Рижова І.С., Гондар С.О. Визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування відсоткових показників вартості проектних робіт. . The 3rd International scientific and praktikal conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26) Cognum Publisching House, London, United Kingdom. 2022. Стр. 271-276.
 • Рижова Ірина (Запоріжжя, Україна) - РОЗВИТОК SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ // «Концептуальні та практичні засади становлення і розвитку smart-освіти як чииника формування smart-культури в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «smart-суспільства» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 грудня 2018 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2019.- 258 с. C. 107-112.
 • Рижова І.С., Северин К.В. Ресурсозберігаючі будинки як новітня цифрова технологія сучасної архітектури і містобудування. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 -28 листопада 2019 р. Запоріжжя ЗНУ, 2919. 212 с. С.139-143;
 • Рижова І.С. Дизайн як цінність інформаційного суспільства //«Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції» Міжнародна науково-практична конференція 23-24 квітня 2018 року. С. 79-82
 • Рижова Ірина. Нелінійний дизайн ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку /«Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 листопада 2017 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.- С 123-128.
 • Рижова І.С.Дизайнерські концепції як вираження художньо-естетичного і креативно-творчого розвитку іманентних сил та сутності людини// Тиждень науки 2017 р.: щоріч. наук-практ. конфер. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНУ.
 • Рижова Ірина. Цивілізаційні засади дизайну як соціального і культурного феномена //Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами /Ред.упорядн.:д.філос. н., проф. Валентина Воронкова, Регина Андрюкайтене. – Запоріжжя: ЗДІА, - 2016. - С. 151-156.

Навчальні посібники та монографії:

 1. Заря, О.П., Рижова І.С. Соціально-економічні теорії в архітектурі та містобудуванні» /Навчальний посібник Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2021. – 188 с.
 2. Павлюк О.Ю. Рижова І.С. Польські архітектори на тлі модерну Катеринославу Монографія /О.Ю. Павлюк, І.С.Рижова — Запоріжжя: Дике Поле, 2021. – 176 с. + 40 с. іл. — ISBN 978-617-7891-05 - Мова українська, польська.
 3. Рижова І.С. «Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади» - Монографія /І.С. Рижова. - Запоріжя ЗНТУ, 2006. – 540 с. (нагороджена дипломом за кращу монографію).

Словники

 1. Ландшафтна архітектура: термінологічний словник / [І. С. Рижова, О. Ю. Павлюк, С. О. Захарова, О. І. Сингаївська, Ю. І. Криворучко, О. П. Зоря]; За ред. д-ра філос. наук, проф. І.С. Рижової. – Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2023. - 300 с., іл..
 2. Рижова І.С., Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д. філос. н., проф. І.С.Рижової. – Львів; Простір-М, 2017. – 360 с., іл..

Сфера наукових інтересів:

 • теорія
 • методологія та методика дизайну
 • філософія дизайну
 • історія мистецтв
 • теорія архітектури.
 

Відзнаки та нагороди:

Нагороджена Почесними грамотами ЗНТУ до Дня науки; грамотами ректорату ЗНТУ за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів; Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької Облдержадміністрації. Подяка Міністерство освіти і науки України; Грамота Міністерство освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.

Рік початку діяльності в університеті: 1992., стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, ІПК III-IV рівня акредитації 31 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 500, 285
тел.: +380677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua