Ви є тут

Головна

Прізвище:  Рижова

Ім'я:  Ірина

По батькові: Станіславівна 

 

Посада:  завідувач кафедри дизайну

Науковий ступінь:  доктор філософських наук, професор

Вчене звання:  професор кафедри дизайну

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9562-200X

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

Освіта: вища

 • В 1990 р. Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря  за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тиском» присвоєно кваліфікацію інженера-механіка.
 • 2012 р. Факультет центр безперервної освіти Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник.
 

Дисертації:

 • Аспірант Запорізького Державного Університету (захист дисертації 1998 р. у спеціалізованій вченій раді К 17.051.01. Запорізького державного університету, тема дисертації «Соціальна природа дизайну»).
 • Докторант Запорізького національного університету (захист дисертації 2008 р. у спеціалізованій раді Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ), тема дисертації: «Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади»).

Дисципліни, які викладає:

Наукова діяльність:

Керує здобувачами:

1. 2012 р. захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Захарова С.О. по темі: «Людиновимірність дизайнерської діяльності (соціально-філософський контекст» захист відбувся в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України м. Київ,

2. 2015 р захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Корнієнко Т.А. по темі: «Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста» захист відбувся в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університети ім. Григорія Сковороди.

Науково-дослідна робота:

Керівник науково-дослідної роботи:

1). «Феномен дизайну як соціального явища в сучасному суспільстві» (№ держеєстрації 0107U000442);

2). 06210 «Сучасні наукові підходи до дизайну в умовах глобалізації»;

3). 06522 «Дизайн міського середовища як складний соціальний і культурний феномен» (0112U005943).

Зам. головного редактора журналу «Гуманітарний вісник» ЗДІА, який входе до переліку фахових видань МОН України, також входить до складу редакційної колегії журналу «ScienceRise».

Опубліковано понад 90 наукових статей з дизайну у фахових виданнях, та за кордоном.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Vitalina Nikitenko, Iryna Ryzhova, Olexandr Shapurov, Olha Kovalova,Natalia Falko, Yurii Kozar. Humanitarian measures to understand the problems of the physical andpsychological integrity of the human personality in conditions of war. RevistaCues io nes Políti cas. Vol. 40, No 74 (2022), 673-685. ppi 201502ZU4645 ISSN-VersiónImpresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185. SCOPUS
 • Nikitenko Vìtalina, Voronkova Valentyna, Shapurov Olexandr, Ryzhova Iryna, Oleksenko Roman. The Influence of Digital Creative Technologies on the Development of Education and Medicine (Вплив цифрових креативних технологій на розвиток освіти та медицини). InternationalJournal of Health Sciences. Available online at www.sciencescholar.us Vol. 6 No. 2, August2022, pages: 699-708 e-ISSN: 2550-696X, p-ISSN: 2550-6978 SCOPUS
 • Рижова І.С. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ В ЕПОХУ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. //The 8 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 28-30, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 p. С. 639-645 (Сертифікат)
 • Рижова І.С., Зоря О.П. Організаційно-правові засади містобудівної діяльності і Україні MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #43» Czestochowa. Warszawa 30.07.2021 - 31.07.2021. С. 5 – 7. (Сертифікат)
 • Рыжова Ирина, Матвеева Дарья Методология исследования фирменного стиля графического дизайна как определяющего фактора конкурентоспособности // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2021 (Р.213-221)
 • Рижова І., Матвєєва Дар'я. Геометрія фірмового стилю графічного дизайну: пропорції і композиції. /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2021 року «Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 151-155. (Сертифікат)
 • Зоря Олександра Павлівна к.с.н., доцент Рижова Ірина Станіславовна д.ф.н., професор Щемелєв Артем Вікторович Магістрант МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ //The 4th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (November 10-12, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. 718 p. С.211-215 (Сертифікат)
 • Зоря О.П., Рижова І.С., Гондар С.О. Визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування відсоткових показників вартості проектних робіт. The 3rd International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26, 2022) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2022. Стр. 271–276.
 • Рыжова И., Маргес А. Печатная графика малых форм как основа коммуникации, интеллектуального обогащения и креативного развития индивида в услових информационного общества MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С.419-426)
 • Рижова І., Коновалова В. Формирование модели визуальных коммуникаций современного университета средствами дизайнерского проектирования: методологические основания MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С. 426-435)
 • Рыжова И., Цыганова Ирина  РОЛЬ УПАКОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ // MOKSLAS IR PRAKTIKAAKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019 (С.190-199)
 • Rizhova Irina, Shmarina Alina THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON A DESIGN OF THE SPATIAL – OBJECT ENVIRONMENT AS A FACTOR OF GRADUAL DEVELOPMENT //Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: Сборник научных трудов / Гл. ред. В. Г. Воронкова. Запорожье: «Издательство ЗНУ», 2019. Вып.76. 258 с. (С. 90-103)
 • Рижова И.С., Захарова С.О.Smart технологии” как фактор инновационного развития “Smart-города” (Прибалтика) // Міжнародна науково-практична конференція «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11-12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete) (Маріямполь, Литва, 11-12 травня 2018 р.). P. ISBN 978-9955-645-75-7(отримано сертифікат). Р. 163-173

Навчальні посібники та монографії 2021-2022 рр.:

 • Павлюк О.Ю. Рижова І.С. Польські архітектори на тлі модерну Катеринославу Монографія /О.Ю. Павлюк, І.С.Рижова — Запоріжжя: Дике Поле, 2021. – 176 с. + 40 с. іл. — ISBN 978-617-7891-05 - Мова українська, польська.
 • Заря, О.П., Рижова І.С. Соціально-економічні теорії в архітектурі та містобудуванні» /Навчальний посібник Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2021. – 188 с.

Інше:

 • Рижова І.С. «Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади» - Запоріжя ЗНТУ, 2006. – 540 с. (нагороджена дипломом за кращу монографію).

Також є співавтором навчального посібника «Історія світової культури».

Словники

1.Рижова І.С., Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Рижова І.С., Северин К.В. Ресурсозберігаючі будинки як новітня цифрова технологія сучасної архітектури і містобудування. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 -28 листопада 2019 р. Запоріжжя ЗНУ, 2919.212 с. С.139-143
 • Рижова І.С. Дизайн як цінність інформаційного суспільства //«Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції» Міжнародна науково-практична конференція 23-24 квітня 2018 року. С. 79-82
 • Рижова Ірина. Нелінійний дизайн ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку /«Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 листопада 2017 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.- С 123-128.
 • Рижова І.С.Дизайнерські концепції як вираження художньо-естетичного і креативно-творчого розвитку іманентних сил та сутності людини// Тиждень науки 2017 р.: щоріч. наук-практ. конфер. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНУ.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: Нагороджена Почесними грамотами ЗНТУ до Дня науки; грамотами ректорату ЗНТУ за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів; Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької Облдержадміністрації.

Рік початку діяльності в університеті: 1992 р., стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, ІПК III-IV рівня акредитації 24 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти: 

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua