Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок для проектування художньо виразного й комфортного світлоколірного середовища життєдіяльності людини.

Завдання:вивчення основних понять світлотехнічної  термінології, характеристик електричних і природних джерел світла, засвоєння основних питань і проблем комплексного рішення  світлового  середовища, оволодіння основами побудови композиції  світлового простору, методами та засобами рішення динамічної й статичної світлоколірної композиції. 

Знати:

 • особливості функціонування зорового аналізатора людини й можливості адаптації до різних умов світлоколірного середовища;
 • функціональні, світлотехнічні й художні можливості світлової архітектури;
 • можливості синтезу наукових знань у процесі проектування світлоколірної композиції;
 • структуру й зміст світлотехнічних понять;
 • закономірності художнього сприйняття й гармонії виразних засобів у проектуванні дизайну світлоколірних умов. 

вміти:

 • виконувати найбільш раціональний добір світлотехнічних пристроїв для формування художньо виразного й комфортного світлоколірного  середовища життєдіяльності людини;
 • формувати дизайн предметно-просторового середовища методами та засобами динамічної й статичної світлоколірної композиції;
 • створювати яскраві й гармонійні композиційні рішення  світлового простору. 

Викладач: Коваль Лідія Михайлівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" За вибором ВНЗ
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3,4-й 3,4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 6,7-й 6,7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 18 год. год.
Практичні, семінарські
36 год. 8 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
96 год. 142 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36%до64%

для заочної форми навчання – 6%до94%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

 • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів;
 • захист письмового звіту студента оцінюється до 26 балів;
 • виконання практичного завдання-до 50 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни