Ви є тут

Головна

Мета: оволодіння студентами найбільш загальних принципів проектного мислення, методів проектування, набуття навичок в галузі графічної майстерності і макетування. Головною метою дисципліни є формування гармонійно-розвинутої, творчої особистості студента, вихованого на кращих зразках вітчизняної і світової проектно-художньої культури.

Завдання: навчання і виховання майбутніх висококваліфікованих спеціалістів-дизайнерів. Складність навчальних завдань запрограмована на засвоєння студентом методики дизайн-проектування з таких параметрів як: композиційний та морфологічний лад, об’ємно-просторова структура, нюансно-пластична доробка, інженерно-технічна структура, ергономічні вимоги, економічні розрахунки, проблеми маркетингу, виявлення концептуального мислення, визначення футурологічного підходу з врахуванням арт-законів та нормативних документів науково-технічного складу, що в остаточному підсумку безпосередньо впливає на рівень професійної підготовки фахівців дизайнерів.

знати: форми моделювання проектної ситуації; – методику системного підходу до об’єкту; – методи і засоби проектної діяльності: методи сценарного, морфологічного моделювання проектної ситуації.

вміти: проаналізувати вихідну ситуацію до конкретної художньо-конструкторської розробки, яка включає в себе визначення теми, проблеми, розробку концепції і вимоги до об’єкта, який проектується; – виявити різні фактори, що впливають на формоутворення промислових виробів; – оперувати закономірностями і засобами композиції для досягнення цілісної гармонійної форми; – творчо використовувати знання і навички, одержані з інших спецкурсів; – використовувати сучасні досягнення науково-технічного прогресу; – удосконалювати придбані практичні навички при виконанні макетної та графічної частини проекту. Оволодіння студентами цими знаннями і уміннями дозволяє реалізувати в процесі навчання вимоги до підготовки кадрів, що зафіксовані у кваліфікаційній характеристиці. 

Викладач:Дуднік Майя Георгіївна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів –  Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів –     
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

назва

Семестр
Загальна кількість годин -     
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

год.  год.
Практичні, семінарські
  год.   год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
 год.  год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –