Ви є тут

Головна

Мета: оволодіння студентами професійними методами і навичками виконання макетних робіт. Головна мета курсу – навчити мислити студента категоріями матеріалу, тобто вміло оперувати на практиці поняттями тектоніки і об’ємно-просторової структури, застосовувати різні макетні матеріали для перевірки проектних ідей і візуалізації їх у формоутворенні.

Завдання: ознайомити студентів з вимогами техніки безпеки при виконанні макетних робіт, ознайомити студентів з основними матеріалами і технологіями роботи з ними в процесі макетування, навчити правильно обирати макетні матеріали і технологію роботи з ними для виявлення справжньої тектонічності дизайн-виробу.

знати: верстатний парк та устаткування; техніку безпеки при виконанні макетних робіт; основні макетні матеріали і засоби і методи роботи з ними.

вміти: при виконанні проектно-макетних робіт вірно вирішувати питання формоутворення, приймаючи до уваги якості матеріалу; оперувати закономірностями і засобами композиції для досягнення цілісної гармонійної форми; творчо використовувати знання і навички, одержані з інших спецкурсів; компетентно вирішувати професійні питання усіх етапів і складових процесу виконання макету; використовувати сучасні прийоми та засоби об’ємного моделювання в проектній діяльності; використовувати сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

Викладач:Дуднік Майя Георгіївна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів –  Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів –     
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

назва

Семестр
Загальна кількість годин -     
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

год.  год.
Практичні, семінарські
  год.   год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
 год.  год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –