Ви є тут

Головна

Мета: дати майбутньому фахівцеві навички для послідовного самостійного проектування екстер’єрних просторів; завдання: вивчення головних принципів композиційних рішень територій благоустрою міських рекреацій невеличких за площиною (до 2-х га), та вивчення підходів у використанні основних засобів ландшафтного дизайну а саме природних форм та штучних - малих архітектурних форм, оздоблювальних матеріалів та штучного світла.

знати: основні методи ландшафтного проектування; основні функціональні вимоги до малих рекреаційних територій міста; основні типи композиційних рішень рекреаційних територій міста; основні види природних форм, що використовуються в дизайні ландшафту; основні види малих архітектурних форм, що використовуються в дизайні ландшафту; основні види штучного освітлення, що використовуються в дизайні ландшафту.

вміти :виконувати всі проектні етапи: робити до проектні дослідження; визначати тип композиційного рішення дизайну ландшафту; робити підбір та розрахунки оздоблюючих матеріалів; виконувати креслення та графіку проектуємого об'єкта обладнання; складати проектну документацію. 

Викладач: Пасічна Тетяна Олександрівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань 02 "Культура і мистецтво" Нормативна 
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Дизайнер інтер'єру

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 90 9-й 10,11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст 16 год. 8 год.
Практичні, семінарські
16 год. 10 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
58 год. 72 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних  занять до самостійної і  індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання-36%до 64%

для заочної форми навчання-6% до 94%

Розподіл балів, які отримують студенти

для заліку  у 1 Модулі

h Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
Т1 T2 T3 100
20 40 40

Т1,Т2.....Т9 - теми змістових модулів

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів

за всі види

навчальної 

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання

 

1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни