Ви є тут

Головна

Мета: полягає в засвоєнні студентами спеціальних знань з історії інтер'єру, що необхідні для їх загально культурного та професійного розвитку. Завданнями курсу є послідовне вивчення на конкретних прикладах пам'яток архітектури різних епох, аналіз розвитку стилів. їх особливостей, з'ясування значення історичної спадщини та її впливу на сучасну архітектуру.

Завдання:

- забезпечує ознайомлення студентів із процесами історичного розвитку світової матеріальної культури з історії інтер’єру;

- забезпечує вивчення студентами головних напрямків, форм та етапів становлення: дизайну інтер'єрів;

- дає студентам знання про найважливіші події, які відбувалися в історії інтер'єрів та архітектури та суміжних сферах творчої діяльності.

Знати:

- історичні умови розвитку різних стилів, відеоряд найбільш характерних пам'яток архітектури, володіти спеціальною термінологією;

- історичне підгрунтя сучасного стану та процесів розвитку дизайну інтер’єрів як частини світової матеріальної культури;

- найбільш важливі факти та історичні зразки, пов'язані з утворенням національних шкіл, архітектурно - художніх стилів, окремих об’ємів тощо;

- творчої біографії та професійних методів праці видатних майстрів в сфері архітектурі.

Вміти:

- аналізувати пам'ятки архітектури за стилістичними, типологічними, композиційними ознаками, особливостями зорового сприйняття;

- орієнтуватися у складних історико - культурологічних процесах, пов'язаних з проектно-художньою діяльністю людини;

- оцінювати та приймати оптимальні проектні рішення, опираючись на істеричні зразки та висновки;

- застосовувати на практиці ефективні методи, опановані видатними майстрами світового та вітчизняного дизайну;

- володіти професійною термінологією. 

Викладач:  Рижова Ірина Станіславівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань 0202 "Мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

7.02020701 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 5,6-й 5,6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 2

самостійної роботи студента -6,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
28 год. 4год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
94 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,59

для заочної форми навчання – 0,086

Розподіл балів,які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  Залік Сума
Модульна атестація Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
20 20 20 20

 

Поточний контроль знань Екзамен Сума
Модульна атестація Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
20 20 20 20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Основна

1. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество: Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры ХХ в.[Текст]/ В.Р.Аронов.-М.: Сов.художник, 1987.-230с.

2. Божко Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования:[Учебник]/ Ю.Г.Божко.-К.:Вища школа, 1991.-245с.

3. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. В 3 т./ В.Г.Власов.-СПб.: Кольна, 1995-1997.-1872с.

4. Воронов Н.В. Российский дизайн [Учебник]/ Н.В.Воронов.-М.: Союз дизайнеров в России, 2001.-Т.1,-424с.

5. Давидич Т.Ф. Стиль как язык архитектуры:[Монография]/Т.Ф.Давидич- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2010.-336с.

6. Добрицина И.А. От постмодернизма-к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки:[Текст]/И.А. Добрицина.-М.: Прогресс-Традиция, 2004.-416с.

7. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия:эволюция научного мифа [Текст]/И.П.Ильин.-М.:Интрада/, 1998.-256с.

8. Козловски П. Культура постмодерна [Текст]: Пер. с нем./ П. Козловски. М.: Республика, 1997.-240с.

9. Легенький Ю.Г. Український модерн [Текст]/ Ю.Г. Легенький.-Київ.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2004.-304с.

10.Ле Корбюзье. Творческий путь [Текст]/ Ле Корбюзье.-М.: Стройиздат, 1970.-248с.

11.Мак-Корнодейл Ч. Убранство жилого интерьера [Текст].-М.,1990.

12.Миллер Дж. Интерьер: цвет и стиль [Текст]/ Дж. Миллер/ Пер.с анг.- М.:Ниола 21-й век, 2001.-240с.

13.Моррис У. искусство жить [Текст]/ У.Моррис-М.:Искусство, 1973.-512с.

14.Проблемы художественной выразительности современной предметной среды [Текст][Ред.С.О.Хан-Магомедов и др.].-М.:ВНИИТЭ 1985.-100с.

15.Н.К.Соловьев История интерьера. Древний мир. Средние века:[Учебник]/Н.К.Соловьев.-3-е изд., испр.-М.:В.Шевчук,2007.-384с.

Додаткова

1. Дешко Т.А. Дизайн архитектурного пространства как синтез материального и духовного [Текст]/Т.А.Дешко// Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец.-Х.,2004.-№1.-С.56-61.

2. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции [Текст]/А.Иконников, Г.Степанов.-М.,1971

3. Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей [Текст]/В.Кох-М.: ЗАО "БММ", 2006.-528с.

4. Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники [Текст]/К.М.Колобова-Л.,1961.

5. Лола Г.Н. Дизайн в постмодерне [Текст]/Г.Н.Лола//Credo.-Оренбург,1998.-№5.-С.5-9.

6. Лола Г.Н. Место дизайна в постмодернистской парадигме [Текст]/Г.Н.Лола//Ломоносовские чтения.-Архангельск,1998.-С.28-31.

7. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта [Текст]/М.Э.Матье.-М.,1961.

8. Розин В.М. О дизайнерской предметности [Текст]/В.М.Розин // Дизайн в системе культуры.-1982.-С.64-66

9. Сидорин А.М. Натуральный дизайн или архитектура природности [Текст]/А.М.Сидорин//Архитектура и стр-во России.-1999.-№9.-С.4-27.