Ви є тут

Головна

Мета: забезпечення знань з стандартизації, метрології і сучасних методів управління якістю та придбання навичок у вирішенні питань виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сутність стандартизації та її вплив на розвиток промисловості; вітчизняні та міжнародні стандарти; метрологічні правила та норми, класифікацію вимірювальних засобів та їх використання; способи створення критеріїв оцінки та управління якістю продукції.

вміти: застосовувати принципи та засоби стандартизації, виконувати вимірювання відповідно до умов конкретного виробництва, вести пошук і добирати методи оцінки якості та засоби інформаційно-вимірювальної техніки для розв’язання задач, що виникають при виконанні курсових і дипломних робіт та у повсякденній інженерній практиці.

Викладач дисципліни: Вініченко Валерій Степанович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3 ден.,

4 заоч.

Галузь знань

05.04 Металургія та матеріалознавство

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 108 ден, 148 заоч. 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год. 12 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
16 год. 4 год.
Самостійна робота
60 год. 132 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44 %  до 56 %

для заочної форми навчання – 11 % до 89 %

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 100
30 30 40 30 30 30 10