Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є володіння студентами сучасних досягнень прикладних фізико-теоретичних галузей наук, які складають фундаментальні основи конструювання і технології сучасних електронних приладів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– системний аналіз в конструюванні електронних апаратів;

– основні закони теплообміну в електронних апаратах;

– основні теорії теплових кіл;

– основні теорії подібності;

– системи охолодження електронних апаратів;

– механічні впливи на електронні апарати та їх параметри;

– розрахункові моделі механічних систем електронних апаратів;

– показники надійності електронних апаратів;

вміти:

– застосовувати системний аналіз в конструюванні електронних апаратів;

– зрозраховувати теплові режими електронних апаратів;

– звиконувати розрахунки теплових кіл;

– вибирати систему охолодження електронних апаратів;

– виконувати розрахунки параметрів надійності електронних апаратів;

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 3-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 33 самостійної роботи студента – Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 48 год.  
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год.  
Самостійна робота
96 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Системи охолодження РЕЗ ” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Шинкаренко Е. М., Поспеєва І. Є., Фурманова Н. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 10 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Теплообмін корпусу РЕА в необмеженому просторі» з дисципліни «Фізико-теоретичні основи конструювання ЕА» для студентів професійного напрямку 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання. /Уклад. Шинкаренко Е.М., Салімонова Н. П. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008 - 12с.

3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів” для студентів професійного напрямку 0910 ”Електронні апарати ” спеціальності 8.091001 ”Виробництво електронних засобів” денної форми навчання. /Укл.: Шинкаренко Е.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2005. – 10с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Розрахунок параметрів надійності електронних приладів” з дисципліни “Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Шинкаренко Е. М., Поспеєва І. Є., Фурманова Н. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 14 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Узгоджуючі пристрої НВЧ” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Шинкаренко Е.М., Фурманова Н.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 18 с.

6. Конспект лекцій з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / Уклад.: Поспеєва І.Є., Фурманова Н.І., Шинкаренко Е.М.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 82 с.

7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / Уклад.: Поспеєва І.Є., Фурманова Н.І., Шинкаренко Е.М.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 42 с.

8. Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / Уклад.: Поспеєва І.Є., Фурманова Н.І., Шинкаренко Е.М.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 18 с.