Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань по проектуванню, конструюванню, виробництву мікросхем (МС, ІМС), мікрозбірок (МЗБ) та придбання практичних навиків з розрахунку елементів, розробки топологічного креслення і технологічного процесу виготовлення та складання цих пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– загальні питання проектування та виробництва мікросхем, мікрозбірок;

– матеріали та напівфабрикати, необхідні для їх проектування та виготовлення;

– питання виготовлення елементів методами фото-, електроно-, рентгенографії та забезпечення точності з літографічних операцій;

– питання складання, мікроконтактування, герметизації ІМС, МЗБ;

– обладнання для проектування та виробництва ІМС, МЗБ.

вміти:

– обирати матеріали для проектування та виготовлення МС та МЗБ;

– виконувати розрахунки елементів напівпровідникових, тонкоплівкових, товстоплівкових структур;

– виконувати оптимальні креслення малюнка топології ІМС, МЗБ;

– розробляти конструкторську документацію ІМС, МЗБ;

– розробляти технологічні процеси виробництва ІМС, МЗБ;

– питання надійності та контролю якості проектування та виробництва ІМС, МЗБ.

Викладачі дисципліни: Фурманова Наталія Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 10,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Рік підготовки:
3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 378 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8.8 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 26 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
12 год.
Самостійна робота
282 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія та конструювання мікросхем і мікрозбірок» для студентів професійного напрямку 0910 «Електронні апарати» спеціальності 8.0910001 «Виробництво електронних засобів» усіх форм навчання/ Укл.: О.С.Антоненко, О.С. Пономаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 16 с.