Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надати студентам знання та відомості по технології виробництва деталей, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань конструювання та технологічної підготовки виробництва РЕА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні методи формоутворення деталей;

– технологію виготовлення деталей литвом, різанням, штампуванням;

– технологію виготовлення деталей з пластмас та кераміки;

– технологію виготовлення виробів з гуми;

– технологію електрофізичних та електрохімічних методів обробки деталей;

– технологію виготовлення друкованих плат;

– види покриттів.

вміти:

– обирати методи виготовлення деталей, що забезпечують потрібний рівень якості та найменші витрати матеріальних та трудових ресурсів;

– виконувати розрахунки, що забезпечують вибір обладнання та устаткування;

– обирати матеріали та технологічні маршрути для виготовлення деталей та складальних одиниць РЕЗ.

Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 16 год. 4 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
96 год. 134 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
15 15 10 10 10 30 10 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Деталі з пластмас” з дисципліни “Технологія деталей та конструкцій РЕЗ” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Пономаренко О.С., Фурманова Н.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с.

2. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження технологій виготовлення друкованих плат” з дисципліни “Технологія деталей” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1-4 з дисципліни "Технологія деталей" для студентів напряму підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання. / Укладачі: О.С. Пономаренко, О.Ю. Фарафонов, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 30с.