Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів уявлень про вплив теплових режимів на параметри і властивості радіоелектронних апаратів; особливості процесів тепло- та масообміну в радіоелектронних апаратах; способи утворення і властивості теплових моделей елементів теплових кіл і радіоелектронних пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасні засоби інженерного моделювання процесів тепло- і масопереносу в радіоелектронних апаратах;

– методи вибору тепловідводних елементів радіоелектронних апаратів;

вміти:

– забезпечeчувати теплові режими радіоелектронних апаратів та їх елементів;

– обчислювати теплові режими радіоелектронних апаратів;

Викладачі дисципліни: Огренич Євген Вікторович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 72 8-й 8
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 12 год. 6
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
24 год. 6
Самостійна робота
36 год. 60
 
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Теплопередача в РЕА. Конспект лекцій з дисципліни "Тепломасообмін в радіоелектронних апаратах" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання, частина 1 / уклад.: Огренич Е. В., Поспеєва І. Є. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 76 с.

2. Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Тепломасообмін в радіоелектронних апаратах" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Е. В., Поспеєва І. Є. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 36 с.

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Тепломасообмін в радіоелектронних апаратах" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Е. В., Поспеєва І. Є. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 40 с.