Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знання та відомості по технології обслуговування та ремонту електронних засобів, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань конструювання, технологічної підготовки виробництва РЕА та організації ремонту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– види ремонту;

– етапи пошуку несправностей;

– неруйнівні методи діагностики;

– експлуатаційну та ремонтну документацію;

– види контролю;

– технологію демонтажу елементів на друкованих платах;

– методики пошуку несправностей в радіоелектронний апаратурі.

вміти:

– обирати методики, та обладнання для пошуку несправностей електронної апаратури;

– обирати обладнання для ремонту;

– виконувати дрібний ремонт електронної апаратури;

– виконувати аналіз несправностей в складних системах.

Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2.5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4.8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 16 год. 4 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 4 год.
Самостійна робота
58 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
15 15 20 10 30 10 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение очередной идеи Вільямс, 2007