Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знання та відомості по принципам дії та побудові радіотехнічних систем та їх компонентів, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань конструювання РЕА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні поняття теорії радіолокації;

– види перешкод для сигналів радіотехнічних систем (РТС);

– методи визначення місця розташування об'єктів;

– методи обзору простору;

– види та принципи селекції цілей що рухаються;

– основи теорії фільтрації та фільтрація сигналів у системах селекції цілей що рухаються;

– принцип побудови супутникових радіонавігаційних систем;

– види систем радіопротидії.

вміти:

– розраховувати параметри та діаграму направленості дротових антен;

– обирати та розраховувати пристрої узгодження антени та хвильоводного тракту;

– обирати та розраховувати пристрої фільтрації сигналів;

– вміти реалізовувати та проводити оптимізацію параметрів пристроїв частотної селекції та узгодження.

Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 72 6-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3.3 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 16 год. 2 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 4 год.
Самостійна робота
40 год. 66 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
20 5 5 20 20 15 15 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи Горячая линия-Телеком, 2006    
2. Джонс М. Х. Электроника Техносфера, 2006    
3. Першин В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники Феникс, 2006   
4. Белолапотков В. Г., Семьян А. П. 500 схем для радиолюбителей. Шпионские штучки и не только..Наука и техника, 2007    
5. Литюк В.И., Литюк Л.В. Методы цифровой многопроцессорной обработки ансамблей радиосигналов СОЛОН-Пресс,2007   
6. Шустов М. А. Практическая схемотехника Изд. дом "Додэка-XXI": Альтекс, 2007   
7. Журавлева Л.В. Радиоэлектроника Академия, 2008    
8. Козлова И. С., Щербакова Ю. В. Справочник по радиотехнике [Текст] Феникс, 2008    
9. Грабовски Б. Справочник по электронике ДМК Пресс, 2009   
10. Демирчян К. С., Нейман Л. Р., Коровкин Н. В. Теоретические основы электротехники Питер, 2009