Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань та відомостей щодо прогресивних, гнучких та ресурсозаощаджуючих технології виробництва, принципів побудови систем керування відповідними технологічними процесами; ознайомлення із загальною концепцією побудови прогресивних гнучких і ресурсозаощаджуючих технологій виробництва, висвітелння теоретичних та практичних питань їх проектування, напрацювання навиків роботиз програмними засобами проектування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– структуру, склад, принцип дії та характеристики гнучких і ресурсозаощаджуючих технології виробництва;

– структуру та складові частини системного програмного забезпечення для проектування гнучких і ресурсозаощаджуючих технологій виробництва;

– методи формалізації проектних рішень.

уміти:

– розробляти архітектуру систем керування, обирати засіб її реалізації;

– обирати або розробляти типові вузли систем керування;

– обирати або розробляти алгоритми реалізації типових завдань керування;

– працювати у середовищі програмних пакетів комунікацйного сервера RSLinx, середовища програмування RSLogix500, емулятора контролера RSEmulate500;

– проектувати рішення задачі керування та контролю за допомогою контролера шляхом формалізації технічного завдання, розробки алгоритму рішення, програми на мові сходинкових діаграм (Ladder Diagram) або на іншій мові за стандартом ІЕС 61311, введення розробленої програми у комп'ютер при необхідності пошуку помилок.

Викладачі дисципліни: Малий Олександр Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4, самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 26 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 4 год.
Самостійна робота
52 год. 76 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1 Мироненко И. Г., Суходольский В. Ю., Холуянов К. К. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами современных САПР Высшая школа, 2002 10    
2 Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход М.: Вильямс, 2006 1   
3 Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование М.: Мир, 1975 1   
4 Круглов В. В. Искусственные нейронные сети: Теория и практика М.: Горячая линия-Телеком, 2001 5   
5 Ротштейн А. П., Штовба С.Д., Козачко О.М. Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2007 1   
6 Дмитриков В.Ф., Сергеев В.В., Самылин И.Н. Повышение эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств Радио и связь, Горячая линия-Телеком, 2005 1   
7 Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение очередной идеи Вільямс, 2007 2