Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знання та відомості по технології виробництва радіоелектронних засобів, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань конструювання та технологічної підготовки виробництва РЕА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– технологію конструкційного паяння, групових та індивідуальних методів пайки;

– технологію проведення зварювальних робіт у радіоелектронної промисловості;

– технологію монтажу елементів на друковану плату в отвори та на поверхню;

– види та технологію нанесення покритій на друковану плату;

– технологію операцій складання;

– устаткування та інструмент що використовуються в умовах дрібносерійного та крупносерійного виробництва.

вміти:

– обирати та розробляти методики складання виробів, що забезпечать потрібний рівень якості та найменші витрати матеріальних та трудових ресурсів;

– виконувати розрахунки, що забезпечують вибір обладнання та устаткування;

– оптимізувати конструкцію та технологічні маршрути для виготовлення РЕЗ.

Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 324 7-й, 8-й 7-й, 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4.2 самостійної роботи студента – 9.3 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 44 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
56 год. 8 год.
Самостійна робота
224 год. 308 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4      
20 10 10 25     65

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T5 T6 T7 T8    
10 15 5 5   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1-№4 з дисципліни "Основи технології РЕЗ" для студентів напряму підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання" / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Пономаренко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 35 с.