Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основами проектування та виробництва інтегральних мікросхем, мікропроцесорів, мікрозбірок та придбання практичних навичок з цих питань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– загальні питання з основ проектування та виробництва мікроелектронних приладів;

– матеріали та напівфабрикати для виробництва інтегральних мікросхем, мікрозбірок;

– фізико-хімічні засоби створення мікроелектронних структур;

– методи формування рисунка інтегральних мікросхем, мікрозбірок, мікропроцесорів;

– конструктивно-технологічні особливості виконання інтегральних мікросхем, тонкоплівкових, товстоплівкових мікрозбірок;

– обладнання для проектування та виробництва інтегральних мікросхем, мікрозбірок;

– схемо-технічні основи мікроелектронних пристроїв;

– показники надійності та якості нтегральних мікросхем, мікрозбірок

вміти:

– проводити аналіз конструктивів мікроелектронної апаратури;

– обирати обладнання та матеріали для проведення фотолітаграфічного процесу;

– проводити контроль тонкоплівкових елементів мікросхем;

– проводити оцінку якості фотошаблонів.

Викладачі дисципліни: Фурманова Наталія Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 2-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 33 самостійної роботи студента – Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 32 год.  
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год.  
Самостійна робота
116 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

 
1. Джонс М. Х. Электроника Техносфера, 2006