Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є дати студентам основні відомості про конструктивні засоби забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС), вивчити принципи роботи і конструкції екранів та електрогерметичних корпусів з урахуванням заданих електричних параметрів, конструктивних, технологічних і експлуатаційних вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні засоби забезпечення ЕМС в радіоелектронних приладах різного рівня складност;

вміти:

– виконувати інженерні розрахунки електричних, магнітних та електромагнітних екранів та електрогерметичних корпусів;

– оцінювати вплив екрана на параметри екранованих вузлів;

– оцінювати вплив технології виготовлення екрана на його електричні параметри.

Викладачі дисципліни: Фурманова Наталія Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2.0 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 72 8-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 12 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
12 год.
Самостійна робота
48 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7    
10 10 10 10 10 20 20 10 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Фарафонов, А. Ю. Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге / А. Ю Фарафонов, Н. И. Фурманова // Радіотехніка - 2010. - №170

2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження перехресних завад в цифрових пристроях» з дисципліни «Основи електромагнітної сумісності» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання / Уклад.: Е. М. Шинкаренко, Н. І. Фурманова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 22 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження кондуктивних завад в колах живлення цифрових схем” з дисципліни “Основи електромагнітної сумісності” для студентів за напрямком пiдготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання. /Уклад. Шинкаренко Е. М.,Фарафонов О.,Ю.- Запоріжжя:ЗНТУ,2009.-20с. 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження спотворень форми сигналу в лініях зв'язку цифрових пристроїв” з дисципліни “Основи електромагнітної сумісності” для студентів за професійним напрямком 0910 “Електронні апарати” усіх форм навчання. /Уклад. Шинкаренко Е. М - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007, - 14 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження кондуктивних завад в колах живлення цифрових схем” з дисципліни “Основи електромагнітної сумісності” для студентів за напрямком пiдготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання. /Уклад. Шинкаренко Е. М.,Фарафонов О.,Ю.- Запоріжжя:ЗНТУ,2009.-20с. 

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження перехресних завад в цифрових пристроях» з дисципліни «Основи електромагнітної сумісності» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання / уклад.: Н. І. Фурманова, О. Ю. Малий, І. Є. Поспеєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 22 с.