Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування знань, навиків та умінь, що дозволить створювати програмне забезпечення для задач автоматизації проектних процедур.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасну архітектуру обчислювальних систем;

– основні принципи розробки алгоритмів та програм;

– об`єктно-орієнтовану методологію програмування.

вміти:

– розробляти алгоритми та проограми;

– розробляти програмне забезпечення на мові програмування С++;

– використовувати сучасну комп`ютерну техніку.

Викладачі дисципліни: Шило Галина Миколаївна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9,5 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 8 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 342 1-й, 2-й 1-й, 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 64 год. 12 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.
Лабораторні
64 год. 16 год.
Самостійна робота
198 год. 310 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24  
5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Попов В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий Финансы и статистика, 2005    
2. Джонсон Г., Грэхем М. Конструирование высокоскоростных цифровых устройств Изд. дом "Вильямс", 2006   
3. Квєтний Р. Н., Лисогор В. Г., Посвятенко В. П., Скидан О. Ю., Скидан Ю. А. Методологія побудови систем контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006   
4. Невлюдов І. Ш. Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі Компанія СМІТ, 2009