Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентім знань та відомостей щодо принципів та засобів побудови мікропроцесорних та контролерних систем керування технологічними процесами, ознайомлення із загальною концепцією побудови мікропроцесорних систем керування та контролерних систем автоматизації технологічних процесів виробництва, висвітлення теоретичних та практичних питань проектування, напрацювання навиків роботи з програмними засобами проектування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– архітектуру, склад, принцип дії та характеристики апаратних засобів мікропроцесорних та контролерних систем керування;

– структуру та складові частини системного програмного забезпечення мікропроцесорних та контролерних систем керування;

– стандартні мови програмування задач керування за стандартом ІЕС 61131.

уміти:

– розробляти архітектуру систем керування, обирати засіб її реалізації;

– обирати або розробляти типові вузли систем керування;

– обирати або розробляти алгоритми реалізації типових завдань керування;

– працювати у середовищі програмних пакетів комунікацйного сервера RSLinx, середовища програмування RSLogix500, емулятора контролера RSEmulate500;

– проектувати рішення задачі керування та контролю за допомогою контролера шляхом формалізації технічного завдання, розробки алгоритму рішення, програми на мові сходинкових діаграм (Ladder Diagram) або на іншій мові за стандартом ІЕС 61311, введення розробленої програми у комп'ютер при необхідності пошуку помилок.

Викладачі дисципліни: Малий Олександр Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4, самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 26 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
26 год. 10 год.
Самостійна робота
68 год. 100 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Брюханов В. Н., Косов М. Г., Протопопов С. П. Теория автоматического управления Высш. шк., 2000    
2. Корнійчук А. І., Подчашинський Ю. О. Комп'ютеризоване проектування елементів систем управління ЖІТІ, 2001    
3. Самотокін Б. Б. Лекціі з теоріі автоматичного керування ЖІТІ, 2001    
4. Герасимяк Р. П. Теорія автоматичного керування Наука і техніка, 2003    
5. Мирошник И. В. Теория автоматического управления. Линейные системы Питер, 2005    
6. Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа Горячая линия-Телеком, 2007    
7. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування Либідь, 2007    
8. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования М.: СОЛОН-Пресс, 2004   
9. Олсон Г. Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления СПБ.: Невский Диалект, 2001   
10. Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA – системы) Мир компьютерной автоматизации, №3, 1999    
11. Савин М. М., Елсуков В. С., Пятина О. Н. Теория автоматического управления [Текст] Феникс, 2007