Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи уявлень про:

–архітектуру обчислювальних засобів, мікропроцесорів та мікроконтролерів;

–способи і засоби обробки інформації в мікропроцесорах, мікроконтролерах та мікропроцесорних системах;

–властивості і параметри мікроконтролерів та їх використання в радіоелектронних апаратах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

мати знання та придбати навички з таких питань:

– сучасний стан і напрямки розвитку мікропроцесорної техніки та її використання в радіоелектронних апаратах;

– структура мікроконтролерів, їх система команд, структура програм, способи та засоби програмування мікроконтролерів;

– склад, будова і властивості периферійних модулів, їх використання та програмування;

– обмін інформацією в мікропроцесорних системах, пристрої обміну інформацією, їх використання.

Викладачі дисципліни: Малий Олександр Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4, самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 26 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
26 год. 10 год.
Самостійна робота
68 год. 100 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Брюханов В. Н., Косов М. Г., Протопопов С. П. Теория автоматического управления Высш. шк., 2000   
2. Корнійчук А. І., Подчашинський Ю. О. Комп'ютеризоване проектування елементів систем управління ЖІТІ, 2001    
3. Самотокін Б. Б. Лекціі з теоріі автоматичного керування ЖІТІ, 2001    
4. Герасимяк Р. П. Теорія автоматичного керування Наука і техніка, 2003   
5. Мирошник И. В. Теория автоматического управления. Линейные системы Питер, 2005   
6. Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа Горячая линия-Телеком, 2007   
7. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування Либідь, 2007    
8. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования М.: СОЛОН-Пресс, 2004   
9. Олсон Г. Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления СПБ.: Невский Диалект, 2001    
10.Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA – системы) Мир компьютерной автоматизации, №3, 1999   
11.Савин М. М., Елсуков В. С., Пятина О. Н. Теория автоматического управления [Текст] Феникс, 2007