Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів в питаннях загального матеріалознавства та практичної підготовки в галузі використання як конструкційних матеріалів широкого використання, так і матеріалів електронної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– кристалографічну будову металів та їх дефекти;

– механізм та умови процесу кристалізації матеріалів;

– будова металевих сплавів і діаграм стану з необмеженою, обмеженою розчинністю компонентів, та ін. Зв'язок діаграм з властивостями сплавів;

– методи аналізу металів та сплавів;

– характеристики, галузі застосування та властивості матеріалів;

– взаємозв'язок між складом, структурою та комплексом властивостей матеріалів ;

– головні вимоги стандартів на матеріали;

вміти:

– обґрунтовано вибиратиматеріали з урахуванням їх кристалічної будови для отримання потрібних властивостей;

– робити необхідні розрахунки на параметри гратки речовини за допомогою рентгеноструктурного аналізу;

– виконувати ідентифікацію речовини;

– проводити макро- та мікроструктурний аналіз металів та сплавів;

– встановлювати зв'язок між складом, будовою та властивостями металів та сплавів;

– обґрунтовано вибирати матеріали для наданої конструкції з урахуванням технології виготовлення та умов виробництва і експлуатації;

– проводити необхідні розрахунки;

– користуватися довідниковою літературою;

Викладачі дисципліни: Фурманова Наталія Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 2-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8.8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 64 год.  
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год.  
Самостійна робота
116 год.  
 
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Конспект лекцій з дисципліни "Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів" (частина 1) для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Н. І. Фурманова, О. Ю. Фарафонов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 62 с.

2. Конспект лекцій з дисципліни "Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів" (частина 2) для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Н. І. Фурманова, О. Ю. Фарафонов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 46 с.

3. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів» для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Н. І. Фурманова, О. Ю. Фарафонов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 14 с.