Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування знань про перспективну галузь управління - проектний менеджмент, практичних навичок у питаннях організації та управління проектами в радіоприладобудівній галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні поняття та історію управління проектами;

– стадії життєвого циклу, учасників, оточення проекту та організаційні структури УП;

– процеси та функції УП.

вміти:

– визначати цілі та зміст проектів;

– структуруватипроекти та визначити склад його операцій, ресурсів та статей витрат;

– склдати, аналізувати та корегувати комплексний план проекту;

– складати звіти, відслідковувати та усувати відхилення.

Викладачі дисципліни: Шило Галина Миколаївна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Професіонал в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 108 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 10 Освітній ступень: Магістр з радіоелектронних апаратів та засобів 16 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
76 год. 96 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

 
1. Глушаков С. В., Кнабе Г. А. Компьютерная графика Фолио, 2002