Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування знань, навиків та умінь, що надає можливості автоматизувати проектні процедури на етапі концептуального проектування радіоелектронних апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– засоби художнього та естетичного оформлення радіоелектронних пристроїв із застосуванням різних стилів;

– методи створення композиції;

– основні засоби промислового дизайну.

вміти:

– застосовувати сучасні графічні пакети;

– проектувати деталі складних форм;

– створювати фотореалістичне зображення конструкцій радіоелектронних виробів;

– створювати презентації з використанням сучасних автоматизованих систем.

Викладачі дисципліни: Шило Галина Миколаївна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Спеціаліст з радіоелектронних апаратів та засобів 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 6 год.
Самостійна робота
106 год. 132 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Глушаков С. В., Кнабе Г. А. Компьютерная графика Фолио, 2002    
2. Даниленко В. Я. Дизайн Харків: ХДАДМ, 2003   
3. Егоров Б. В., Иванова Л. А., Котлик С. В. Технический дизайн: учеб. пособие для студентов вузов Львов: Магнолия 2006, 2016    
4. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студ. архитек. и дизайнер М.: Омега-Л,       2007    
5. Кохен Л. С. Adobe Illustrator. Дизайн-лаборатория: пер. с англ Москва: Триумф, 2005    
6. Курушин В. Д. Дизайн и реклама: самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2006    
7. Норман Дональд Дизайн промышленных товаров М.: Вильямс, 2008    
8. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере: краткое руководство М.: Изд. дом "Вильямс", 2006   
9. Волков В. В., Луизов А. В., Овчинников Б. В., Травникова Н. П. Эргономика зрительной деятельности человека Л: Машиностроение, 1989