Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є ознайомленні студентів із діалектикою природи інженерних помилок (ІП), з причинами виникнення та способами їх попередження, а також з методами зменшення негативних наслідків ІП. У процесі вивчення дисципліни студент зобов’язаний ознайомитись з інваріантними ІП, що найчастіше зустрічаються на різних етапах життєвого циклу технічного виробу. Ознайомитись з ефективними методами виявлення ІП на попередніх етапах їх виникнення. Навчити студентів ефективно навчатися на власних помилках.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– класифікацію інженерних помилок;

– причини їх виникнення;

– методики, що дозволяють виявляти помилки на стадіях проектування;

вміти:

– проводити аналіз існуючих технічних об’єктів для пошуку помилок;

– виявляти помилки на ранніх стадіях проектування.

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2.0 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 3 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 72 6-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 16 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
16 год.
Самостійна робота
40 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8    
10 10 10 10 15 15 15 15   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Поспеєва І.Є., Огренич Є.В.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 26 с.

2. Конспект лекцій з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 78 с.

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Т. Ю. Ложневська – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 34 с.

4. Методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Т. Ю. Ложневська – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 10 с.