Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення методології ставорення трьохвимірних моделей конструкцій РЕЗ в сучасних системах автоматизованого проектування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– математичні основи комп`ютерної графіки;

– принципи створення моделей деталей;

– створення трьохвимірних моделей деталей конструкцій РЕЗ засобами CAD/CAM/CAE систем верхнього рівня;

– використання сучасних технологій при моделюванні;

– проектування зборок різними методами.

вміти:

– створювати трьохвимірні моделі деталей конструкцій;

– використовувати сучасні технології та методи проектування.

Викладачі дисципліни: Шило Галина Миколаївна,  Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 7 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 270 5-й, 6-й 5-й, 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 64 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
64 год. 12 год.
Самостійна робота
124 год. 246 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,іспит, курсовий проект

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №42
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24  
5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 100

Cписок рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування РЕЗ" для студентів напряму "Радіоелектронні апарати" всіх форм навчання [Текст] / Г.М.Шило, Т.І.Куляба, Ю.Б.Рєзник - Запоріжжя: ЗНТУ,2015. - 43 с.