Ви є тут

Головна

  

Метою викладання дисципліни є надання студентам базовіх знання та відомостей по структурі виробництва та технології виробництва ЕА, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань конструювання та технологічної підготовки виробництва ЕА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасний рівень виробництва;

– структуру та склад підприємств радіотехнічного профілю;

– особливості різних типів виробництва;

– основи технологічності апаратури та технологічної підготовки виробництва;

– типи технологічних процесів;

– основи автоматизації виробництва.

вміти:

– аналізувати апаратуру з точки зору типу виробництва;

– виконувати аналіз по відпрацюванню апаратури на технологічність;

– обирати матеріали та технологічні маршрути для виготовлення деталей та складальних одиниць РЕЗ.

Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 9.7 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 32 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 4 год.
Самостійна робота
116 год. 170 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
15 20 15 10 15 15 10 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів: Підручник. - Харків; ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. - 592с.