Ви є тут

Головна

Мета: ознайомити студентів з основними властивостями, класифікацією, структурою та призначенням композиційних матеріалів. Визначити найбільш приоритетні наукові та прикладні завдання з питань технології виробництва та використання композитів і, в тому числі, нанокомпозитів. Надати загальне уявлення про обсяги та зміст основних спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні вихідні матеріали для виробництва композиційних матеріалів та методи їх одержання, основні технологічні процеси виробництва композитів, властивості та галузі використання композитів.

вміти: класифікувати вихідні матеріали та композити за призначенням, прогнозувати структурні зміни в композитах на стадіях їх виготовлення та в процесі експлуатації.

Викладач дисципліни: Волчок Іван Петрович, професор кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0504 "Металургія та матеріалознавство"

Варіативна

Напрям підготовки

6.050403 "Інженерне матеріалознавство"

Модулів – 2

Спеціальність:

7.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"

Рік підготовки:

Змістовних модулів – 3

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 198

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної роботи студента – 8,375

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год

Практичні, семінарські

32 год

Лабораторні

Самостійна робота

134 год

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

 

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,09.

Розподіл балів, які отримують студенти

Рубіжне тестування

Остаточна оцінка

РК1

РК2

100

100

(РК1 + РК2) / 2 = 100