Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості» є формування цілісного уявлення про журналістську творчість як діяльність комплексного, професійно-творчого характеру, ознайомлення студентів – майбутніх працівників засобів масової комунікації – з основними законами і методами журналістської творчості.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
-    засвоєння специфіки журналістики як системи суспільних, особистісних координат;
-    виявлення основних законів і методів журналістської творчості, її концептуально-свідомісної природи;
-    розкриття ґенези свідомісної обробки факту як джерела суспільної комунікації;
-    аналіз естетичних рівнів інтерпретації інформації, форм та методів її вираження;
-    засвоєння методологічних основ інформаційного, аналітичного, художньо-публіцистичного мислення.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
-    базові поняття професійної журналістської діяльності;
-    функції, принципи, методи, прийоми журналістської творчості;
-    методи збору інформації;
-    жанрові різновиди журналістської творчості;
-    зміст професійних обов’язків журналіста;
-    особливості концептуального осмислення факту, його системно-концептуальної зображально-виражальної реалізації;
-    основні риси журналістського твору, його відмінність від інших інформаційних продуктів.
уміти:
-    орієнтуватися в існуючих теоретичних підходах у вивченні журналістської творчості;
-    володіти термінологічним арсеналом існуючих наукових теорій;
-    аналізувати процеси, тенденції, якість вітчизняної журналістики;
-    використовувати на практиці основні закони і методи журналістської  творчості;
-    визначати, які фактори формують систему професійних обов’язків і як вони впливають на їх характер;
-    розрізняти жанрові різновиди авторської журналістської творчості.
Дисципліна «Теорія і методика журналістської творчості» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 7  навчального семестру. Аудиторна робота становить 46 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (28год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 28 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна.