Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Зведення і монтаж будівель та споруд» є підготовка бакалавра-будівельника, який засвоїть теоретичні основи поєднання впровадження будівельних процесів в один виробничий цикл з метою отримання кінцевої будівельної продукції у вигляді готових будівель і споруд.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Зведення і монтаж будівель та споруд» є:

- керуючись нормативними матеріалами, використовуючи робочу документацію, в умовах проектної організації, розробляти проект організації будівництва і проект виконання робіт;

- розробляти проекти технології і механізації на зведення і монтаж будівель і споруд із застосуванням

безпечних методів виконання робіт та техніко-економічним обґрунтуванням прийнятих методів виконання робіт.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: як звести (побудувати) ту чи іншу будівлю або споруду з урахуванням нормативних термінів будівництва; шляхи підвищення продуктивності праці з дотриманням високої якості будівництва; потокові методи зведення будівель і споруд; методику розробки календарних графіків на зведення і монтаж будівель і споруд; зміст і структуру проекту виконання робіт; регламентуючі положення та термінологію в будівництві.

вміти: виконувати вибір механізмів та засобів механізації за технічними параметрами; розробляти календарні графіки на окремі цикли будівельно-монтажних робіт, а також на об’єкт в цілому; виконувати суміщення (паралельне виконання) будівельних процесів, пов’язаних з виконанням спеціальних електромонтажних та сантехнічних робіт; проектувати спеціалізований та об’єктний потоки; розробляти та проектувати елементи будівельного генерального плану.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     165    години /    5,5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – курсовий проект, рубіжні тестові контролі.