Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» (спецкурс) – одержання студентами знань з питань розрахунку і конструювання залізобетонних та кам’яних будівельних конструкцій та підготовка до професійної діяльності в галузі проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій.

Завдання дисципліни:

- оволодіння принципами проектування, методами компонування та техніко-економічного аналізу залізобетонних та кам’яних конструкцій;

- формування навиків конструювання і розрахунку для вирішення конкретних інженерних завдань.

Дисципліна «Залізобетонні та кам’яні конструкції» повинна дати достатні знання для відповідного вирішення таких задач:

- проектування монолітних залізобетонних каркасних будівель та їх конструктивних елементів;

- проектування одно- та багатоповерхових каркасних будівель із збірного та монолітного залізобетону та їх окремих конструктивних елементів;

- проектування елементів цегляних будівель (стін, перемичок, колон).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- конструктивні та розрахункові схеми монолітних залізобетонних каркасних будівель та їх конструктивних елементів.

- монолітні перекриття.

- розрахунок балок монолітних ребристих перекриттів.

- основні поняття і передумови методу граничних станів щодо визначення експлуатаційних характеристик залізобетонних конструкцій.

- розрахунок по утворенню тріщин у центрально-розтягнутих елементах і елементах, що згинаються.

- особливості розрахунку прогинів залізобетонних конструкцій з урахуванням тріщин.

- конструктивні схеми каркасних одноповерхових будівель.

- збірні залізобетонні перекриття.

- плити для покриттів промислових будівель (конструкція та розрахунок).

- конструкція та розрахунок крокв'яних балок за міцністю та другою групою граничних станів.

- тип, конструкція та розрахунок залізобетонних ферм покриттів промислових будівель.

- конструктивні схеми кам’яних будівель.

- розрахунок центрально- та позацентрово стиснутих елементів за міцністю, утворенню та розкриттю тріщин.

- конструкцію та розрахунок стін і перемичок.

вміти:

- складати конструктивні та розрахункові схеми монолітних залізобетонних каркасних будівель та їх конструктивних елементів.

- розраховувати та конструювати монолітні перекриття.

- розраховувати та конструювати балки монолітних ребристих перекриттів.

- визначати експлуатаційні характеристики залізобетонних конструкцій.

- розраховувати по утворенню тріщин центрально-розтягнуті елементи та елементи, що згинаються.

- розраховувати прогини залізобетонних конструкцій з урахуванням тріщин.

- складати конструктивні схеми каркасних одноповерхових будівель.

- розраховувати та конструювати збірні залізобетонні перекриття.

- розраховувати та конструювати плити для покриттів промислових будівель.

- конструювати та розраховувати крокв'яні балки за міцністю та другою групою граничних станів.

- конструювати та розраховувати залізобетонні ферми покриттів промислових будівель.

- складати конструктивні схеми кам’яних будівель.

- розраховувати центрально- та позацентрово стиснуті елементи за міцністю, утворенню та розкриттю тріщин.

- конструювати та розраховувати стіни і перемички.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     150    години /    5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Щербина Л. В.