Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Закупівлі та контракти в проектах» є формування у слухачів знань і вмінь у галузі управління закупівлями та контрактами в проектах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Закупівлі та контракти в проектах» є:

- володіти основними методами організації та проведення закупівель;

- розробляти план закупівель під реальний проект і здійснити управління закупівлями;

- організувати та проводити конкурсні торги щодо закупівель товарів, робіт (послуг);

- оформляти документи на участь у конкурсних торгах;

- підготовувати проекти контрактів для документації конкурсних торгів;

- оцінювати пропозиції, які представлені для забезпечення проекту ресурсами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методологію організації та проведення закупівель; поняття та процеси щодо закупівель та контрактів у проектах.

вміти: розробити план закупівель під реальний проект і здійснити управління закупівлями; організувати та провести конкурсні торги щодо закупівель товарів, робіт (послуг); оформити документи на участь у конкурсних торгах; підготувати проекти контрактів для документації конкурсних торгів; оцінити пропозиції, які представлені для забезпечення проекту ресурсами.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    90   години /   3   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – диф. залік.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, д.т.н. Доненко В. І.