Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основ систем захисту інформації у КС, концептуальних моделей організації систем захисту інформації в КСМ. Навчитись управляти доступом та розмежовувати права доступу до інформації. Використовувати симетричні схеми, ключі та системи шифрування, асиметричні схеми, ключі та системи шифрування. Ознайомитись зі стандартами та критеріями для сертифікації засобів захисту інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

  • створювати підсистеми парольного захисту інформації
  • створювати програмні та апаратні підсистеми криптографічного захисту інформації
  • вміти формувати і управляти ключовою інформацією для підсистем аутентіфікації
  • враховувати вимоги до систем захисту інформації

 

Викладач дисципліни: Нікуліщев Геннадій Ігорович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 7 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 20 год. 4 год.
Практичні, семінарські
8 год.  год.
Лабораторні
20 год. 4 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5 Змістовий модуль №6 Змістовий модуль №7
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10  
5 10 5 10 5 10 10 15 15 15 100