Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни  «Виробнича база будівництва»  є формування у студентів системного мислення до рішення проблем  оптимального використання виробничої бази в будівництві та отримання максимальних прибутків при ефективному господарюванні будівельних підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виробнича база будівництва» є:

- керуючись нормативними положеннями, враховуючи призначення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, особливості технології їх виготовлення, виробничу базу будівельної організації, за відповідними каталогами і довідниками в умовах проектної організації визначати підприємства-виробники необхідної продукції для будівництва;

- керуючись нормативними положеннями, враховуючи вимоги до будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, в умовах будівельної організації вибирати підприємства, що задовольняють вимоги замовника на продукцію для будівництва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-основні поняття предмету;

- загальні вимоги, зміст, форми функціонування загальної системи виробничої бази будівництва;

- економічну ефективність і планування капітальних вкладень у будівельне виробництво;

- класифікацію відповідних виробничих потужностей в залежності від видів виробів, що будуть виготовлятися та використовуватися у будівельній сфері;

- ресурси будівництва і підвищення ефективності у використанні матеріально-технічного забезпечення   будівництва.

вміти: розв’язувати  задачі з урахуванням критеріїв оптимальності оцінки розміщення і розвитку виробництва;

-  створити економіко-математичну модель задачі про розміщення матеріально-технічної бази будівництва;

-  розв’язувати  задачі оптимального закріплення об’єктів будівництва за заводами будіндустрії;

-  створювати модель на графах та сітях;

-  розробку структури моделі з урахуванням впливу між системних зв’язків.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   120  години /   4   кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Бобраков А. А.