Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Виконання проектних дій»  є формування у слухачів теоретичних знань і практичних вмінь щодо реалізації завдань із виконання проектних дій у процесі управління проектами,з їх коригуванням та оформленням засвоєних уроків.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виконання проектних дій» є:

- здійснювати підготовку до виконання робіт проекту;

- удосконалювати процеси виконання робіт проекту та показники діяльності проекту; 

- контролювати  та поліпшувати якість  процесів  проектної діяльності;

- здійснювати коригування процесів виконання робіт проекту;

- розробляти підсумковий звіт про реалізацію проекту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методологію, методи та засоби функціонального моделювання процесів; виконання проектних дій;  методологічні засади виконання процесів коригування інтеграції,змісту, часу, вартості, якості, ризиків, комунікацій у проекті при його реалізації; процедури заповнення документації з коригування проектних дій;  програмне забезпечення з управління проектами.

вміти: використати сучасні методи та засоби моделювання процесів виконання проектних дій; застосувати новітні технології аналізу поточного стану проекту;  виконати коригуючі заходи з виконання процесів управління змістом, інтеграцією, часом, вартістю, якістю, ризиками проекту; оформити документацію щодо змін, запитів на зміни та отримання дозволів на їх реалізацію; виконати коригуючи дії у процесі реалізації проекту.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   150   годин /    5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, д.т.н. Доненко В. І.