Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни


Мета: засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо усвідомлення теоретико-методологічних засад публічного адміністрування, поглибленого розуміння врядування, обґрунтування основних рис держави та з’ясування особливостей публічної адміністрації на державному, регіональному та місцевому рівнях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

− методологічні основи публічного адміністрування;

− інструментарій публічного адміністрування;

− моделі публічного адміністрування;

− технологію вирішення конфліктів в публічному адмініструванні та техніку боротьби зі стресовими ситуаціями;

− основи культури та етики у публічних установах;

− сучасні механізми управління суспільним розвитком;

− еволюцію теорії держави та суспільства;

− зміст суспільно-політичних процесів та розуміння можливих тенденцій розвитку;

− інноваційні технології публічного адміністрування;

− теорію та практику застосування публічного адміністрування за кордоном та в Україні.

вміти:

– використовувати сучасні підходи до роботи в галузі публічного адміністрування і державної служби з використанням сучасних інструментів, засобів, технік і технологій;

– розробляти системи публічної звітності в установах галузі публічного адміністрування;

– визначати ефективність та результативність демократичного врядування;

– аналізувати і при необхідності адаптувати зарубіжний досвід у процесі застосування моделей в галузі публічного адміністрування;

– використовувати інструменти вирішення конфліктів у публічному адмініструванні та антистресові засоби;

– ідентифікувати сучасні механізми управління суспільним розвитком;

– здійснювати діагностичний аналіз суспільно-політичних процесів та визначати пріоритетні тенденції розвитку;

– визначати тенденції інноваційного розвитку України та розробляти заходи щодо активізації інноваційної діяльності в межах публічного адміністрування.

мати навички:

– визначення принципів врядування та механізмів регулювання соціально-економічних процесів;

– визначення ефективності та результативності демократичного врядування;

– визначення професійно-кваліфікаційних характеристик публічних службовців;

– проведення аналізу конфліктних ситуацій у діяльності публічних службовців;

– здійснення обґрунтування вибору методів та моделей адміністративно-управлінських процесів;

– визначення оптимальних управлінських рішень для врегулювання конфліктів та стресових ситуацій;

– визначення суспільних та адміністративних моделей на основі оцінки ефективності управлінських процесів;

– прогнозування сучасних тенденцій взаємодії владних структур, політичних і громадських організацій для підвищення ефективності управління на центральному і регіональному рівнях;

– здійснення координації активності громадськості в суспільстві;

– ідентифікації суспільно-політичних процесів та визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток;

–  здійснення оцінки ефективності інновацій у публічному адмініструванні.

 

Викладач: Ґудзь Петро Васильович, професор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

07  «Управління та адміністрування»

(шифр і назва)

Варіативна

 

Напрям підготовки

________________

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

074 «Публічне управління та адміністрування»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5,25

самостійної роботи студента – 9,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

52 год.

72 год.

Індивідуальні завдання:

26 год.

40 год.

Вид контролю: залік

         

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Т1

 

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

 

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

                       

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.