Ви є тут

Головна

ВЧВ Вступ до спеціальності.

Мета: ознайомлення студентів з технологією навчання у ВНЗ; історією, традиціями, структурою та особливостями діяльності ВНЗ та кафедри ; основами персонального менеджменту. Формування початкової уяви про професію економіста, систему знань про сутність і зміст спеціальності “Економіка підприємства”. Вивчення системи організування навчального процесу і вимоги до студентів .

Предметом вивчення дисципліни є технологія навчання студентів спеціальності у ВНЗ.

Завдання вивчення дисципліни: сформувати базове уявлення щодо спеціальності «Економіка підприємства» та особливостям підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: логіко-структурну схему вкладання спеціальних дисциплін,  склад кафедри, правила внутрішнього розпорядку університету; основні традиції університету, кафедри, та зміст найважливіших елементів їх корпоративної культури;  структуру навчальної програми спеціальності; структуру та організування навчального процесу; структурно-логічну схему підготовки фахівців зі спеціальності; освітньо-професійну програму та освітньо-кваліфікаційну характеристику; виробничі функції та типові задачі економічної діяльності підприємства .

Підготовлений фахівець повинен вміти: формувати власні погляди на навчання в університеті; пропагандувати досягнення університету та його корпоративну культуру; користуватися державними та галузевими стандартами України в галузі освіти; узагальнювати інформацію та формувати підходи до вирішення задач за функціями діяльності; планувати етапи побудови власної кар’єри; формулювати цілі і задачі економіста підприємства, як фахівця широкого профілю.

Змістовний модуль І. Організаційні засади підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки підприємства

Тема 1. Предмет, цілі і задачі курсу.

Тема 2. Випускаюча кафедра.

Тема 3. Інститут економіки та управління.

Тема 4. ЗНТУ - історична довідка.

Тема 5. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму «Економіка підприємства».

Змістовний модуль ІІ Правові основи підготовки бакалавра з економіки підприємства

Тема 6. Державні та галузеві стандарти України.

Тема 7. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра з економіки за спеціальністю економіка підприємства.

Тема 8. Економіка як наука і практика.

Тема 9. Особливості роботи економічних служб.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 2

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 1-й, 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –  30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 84 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік