Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: є знайомство з основними поняттями теорії та практики маркетингу, розвиток аналітичних навичок студента, оволодіння ним елементами самостійної роботи.

Завдання: є засвоєння понятійного апарату курсу, вивчення історичної та економічної підстави виникнення маркетингу, концепцій маркетингу, дослідження еволюції і різновиди комплексу маркетингу «4Рs, прищеплення початкових навичок самостійної роботи студентів.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

   - історичні віхи формування теорії і практики маркетингу;

   - культурні аспекти маркетингової діяльності;

  - основи поняття маркетингу, його елементів і структури;

 вміти:

   - поясніть сутність підвищення ролі маркетингу в сучасних умовах;

   - проаналізувати еволюцію концепцій маркетингу;

   - володіти інструментами маркетингу як концепції управління підприємством.

  

Розробник:  Кочнова І.В., ст. викладач

 

 Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

 

 

за вибором

 

 

Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

26 год.

6 год.

Практичні

6 год.

1 год.

Семінарські

6 год.

1 год.

Лабораторні

 - год.

- год.

Самостійна робота

82 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:   -

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50% до 50%;

для заочної форми навчання – 6,67% до 93,33%.

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Генезис маркетингу

 

Тема 1. Формування теорії маркетингу.

      - Історичні віхи формування теорії і практики маркетингу.

      - Особливості американського та європейського підходів.

      - Внесок економістов-нобеліантів (лауреатів Нобелівської премії) у теорію маркетингу.

 

Тема 2. Аспекті маркетингу.

- Економічні аспекти маркетингу.

- Психологічні аспекти маркетингу.

- Соціологічні аспекти маркетингу.

- Культурні аспекти маркетингу.

 

 Тема 3. Еволюція економічної теорії – основа виникнення та розвитку теорії маркетингу.

               - Теорія трудової вартості як фундамент «континентального» типу мислення.

        - Теорія граничної корисності (маржиналізм) як фундамент «острівного» типу мислення.

        - Неокласичний аналіз як фундамент мета культурного типу мислення.

 

          Тема 4. Історія розвитку маркетингу.

                - Історія розвитку маркетингу за кордоном.

- Ери розвитку маркетингу.

- Історія розвитку маркетингу в Україні.

 

Тема 5. Концепції маркетингу.

       - Сутність  маркетингу.

       - Еволюція і концепції маркетингу.

         - 4 етапі розвитку маркетингу.

         - 7 основних концепції маркетингу

         - Сучасна концепція маркетингу.

 

Тема 6. Категорії маркетингу.

               - Потреби, цінності, запити споживачів.

               - Попит.

               - Ватість і цінність товару.

               - Задоволення споживачів.

               - Обмін.

               - Ринок.

 

Змістовий модуль 2. Основи маркетингу

 

             Тема 7. Комплекс маркетингу.

       - Виникнення комплексу маркетингу та його сутність.

       - Функції та зміст складових елементів комплексу маркетингу.

      - Характерні риси комплексу маркетингу та принципи його ефективності.

      - Еволюція концепції «4Рs».

     

 Тема 8. Еволюція концепції «4Рs».

 - Концепція «5Рs».

 - Концепція «7Рs», «8Рs»

      - Інші «Рs».

      - Критика концепцій з додатковими «Рs».

 

Тема 9.  Нові «літерні» концепції маркетингу.

           - Концепція «4Сs».

 - Концепція «5Аs».

 - Концепція «5Ds».

      - Значення комплексу маркетингу «4Рs» в теорії маркетингу/

 

        Тема 10.  Становлення ринкової економіки в Україні. Посилення конкуренції на ринку.

      - Перехід України до ринкової економіки.

      - Види, типи і моделі ринку.

      - Ринкова концепція конкуренції.

 

        Тема 11. Соціальна відповідальність і етика маркетингу.

       - Дії окремих громадян і суспільства в цілому, спрямовані на регулювання маркетингу: консюмеризм, інвайронменталізм..

      - Етика маркетингу.

             - Принципи взаємовідносин суспільства і маркетингу.

 

Тема 12. Професійно-кваліфікаційна характеристика фахівця з маркетингу, його роль в усіх сферах діяльності.

- Актуальність і мета підготовки маркетологів.

- Професійне призначення та сфера діяльності маркетологів.

- Функціональні обов’язки і кваліфікаційні вимоги до маркетологів: вимоги до знань, умінь, навичок; соціальні функції маркетологів.

- Основні види діяльності, посади, сфери діяльності маркетологів.

 

  Розподіл балів, які отримують студенти

 

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 3 семінарські та 4 практичні заняття по 5 балів, максимум 35 балів);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 35 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

  

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

100

35

35

30

20

20

20

20

20

Т 1, Т 2, ..., Т 8 – теми змістових модулів

 

                                                         

 

Рекомендована література та джерела

 

Базова

 

          1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер; [Пер. с англ. В.Б.Боброва; Общ. ред. и вступ. статья Е.М.Пеньковой].-М.:Прогресс,1991.–704с.
          2. Маркетинг: Учебник /  [Под ред. А.Н.Романова.] - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 560 с.

3. Теория маркетинга / [Под ред. М.Бейкера.] – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

4. Павленка А.Ф. Маркетинг: Підручник / А.Ф.Павленко, А.В.Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

5. Нестеренко А.Н. Экономика и институциальная теория / [Отв. ред. акад. Л.И. Абалкин.] – М.: Эдитория УРСС, 2002. – 416 с.

6. Близнюк, С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] : монографія / С.В. Близнюк. - К. : Політехніка, 2003. - 384 с.

 

Допоміжна

 

7. Багиев, Г.Л. Основы современного маркетинга : Учеб.-нагляд. пособие / [Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, И.А. Аренкова и др.]; Под общ. ред. Г.Л. Багиева ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. маркетинга. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. - 280 с.

8. Барышев, А. Ф. Маркетинг [Текст]: учебник / А. Ф. Барышев. – 2-е изд., стер. – М. : Academia, 2002. – 207 с .

9. Історія економічних учень: Підручник / [За ред. В.О.Базилевіча.] – К.:Знання, 2004.