Ви є тут

Головна

 Мета – ввести студентів в коло питань, пов’язаних з їх майбутньою професією, навчити їх орієнтуватися в комплексі задач, притаманних сучасній інженерній справі, дати загальне уявлення про будівництво як важливу галузь економіки України  та спрямувати увагу майбутніх фахівців на системний зв’язок наукових дисциплін в формуванні інженера – будівельника.
 
     Завдання - враховуючи основні напрями діяльності людини в галузі будівництва і вимоги суспільства, мати уявлення про будівельну галузь; знати основні напрями інженерної діяльності в галузі.
 
     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
   знати: концепцію переходу капітального будівництва до ринкових відносин; теоретичні положення по проектуванню та запровадженню нових методів будівництва, нових технологій виконання будівельних робіт, методів скорочення витрат на опалення будівель; наукові основи організації  та планування будівельного виробництва; сучасні методи проектування організації будівництва та реконструкції об’єктів; основні напрямки науково-технічного прогресу та проблемні питання по удосконаленню будівельного виробництва.
 
   вміти: аналізувати, пояснювати, відстоювати свій погляд з приводу обставин, ситуацій, що потребують розв’язання на основі прийняття організаційних рішень; самостійно виявляти, узагальнювати проблемні ситуації; знаходити альтернативні рішення на основі пошуку ефективних варіантів технології та організації БВ; застосовувати на практиці прогресивні технології будівництва та елементи теорії організації будівельного виробництва; розробляти та супроводити технічну документацію з ефективних методів зведення будівель та споруд, а також по організації та плануванню будівництва.
 
     На вивчення навчальної дисципліни відводиться   90   годин /   3  кредити ECTS.
     Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
     Засоби діагностики успішності навчання - захист ДКР, рубіжні тестові контролі.
     Викладач – професор, д.т.н. Доненко В. І.