Ви є тут

Головна

Прізвище: Новіков

Ім'я: Володимр

По батькові: Павлович

Посада: доцент кафедри ІМПС

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри теорії англійської мови ЗДУ

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0003-3876-536X

Освіта: вища

Рязанський державний педагогічний інститут, факультет романо-германської філології, 1980, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «англійська та німецька мови», кваліфікація за дипломом – «викладач англійської та німецької мов середньої школи»

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови»:
    «Оценочная лексика в языке английской газеты», рік захисту – 1992, Інститут мовознавства АН СРСР (РАН), м. Москва
 

Наукові інтереси:

функціональна лінгвістика, лінгвопрагматика, аксіологічна лінгвістика

Дисципліни, які викладає:

іноземна мова за професійним спрямуванням

Основні наукові роботи (публікації):

«Аксіологічний макрокомпонент оцінного лексичного значення» (2006), «Характеристики емотивних мовних знаків» (2007), «Параметри дослідження оціночних комунікативних стратегій» (2007), «Векторність мовної оцінки» (2008), «Кодування оцінного повідомлення» (2008), «Компоненти функціонального змісту комунікативної оцінки» (2009), «Друга іноземна мова(німецька)» (2013)(у співавторстві), «Коммуникативные характеристики лингвистической оценки» (2015).

Всього наукових праць: 21, з них навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

    1. Новиков В. П. Оценочная лексика в языке английской газеты // Семантико-прагматические и социолингвистические аспекты изучения языка / Институт языкознания АН СССР. – М., 1990. – С. 117-120.
    2. Новиков В. П. Лексико-семантические средства выражения оценки в заголовках английской газеты // Грамматика и семантика в речевой деятельности / Институт языкознания АН СССР, МГПИИЯ (Минск): Сб. научн. тр. – М., 1990. – С. 122-130.
    3. Новиков В. П. Экспрессивная оценочная лексика в языке современной английской газеты // Исследования по грамматике и лексике разных структурных языков / ИЯ РАН. – Депон. в ИНИОН. – М., 1992. (рукопис)
    4. Новиков В. П. Оценочная лексика в языке английской газеты : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские языки» / Новиков Владимир Павлович. – М., 1992. – 145 с. (рукопис)
    5. Новиков В. П. Оценочная лексика в языке английской газеты : автореф. дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.04. «Германские языки» / В.П. Новиков. – М. : Институт языкознания РАН, 1992. – 19 с. (рукопис)    
    6. Новіков В. П. Речення-заголовки у мові теленовин // Вісник культурологічного центру Нижньої Наддніпрянщини. – Гуманітарні науки. – Випуск 3.  – Запоріжжя, 1993. – С. 36-39. (стаття)
    7. Новиков В. П. Оценочный аспект эквивалентности перевода // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : ГУ ”ЗІДМУ”, 2004. – №1. – С. 34-38. (стаття ВАК)
    8. Новиков В. П. Лексические средства экспликации субъекта и объекта оценки // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : ГУ ”ЗІДМУ”, 2004. – №2. – С. 93-101. (стаття ВАК)
    9. Новиков В. П. Аспекты описания оценочного содержания лексического значения // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя :  ГУ ”ЗІДМУ”, 2006. – №1. – С. 53-59. (стаття ВАК)
   10. Новиков В. П. Аксиологический макрокомпонент оценочного лексического значения // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : ГУ ”ЗІДМУ”, 2006. – №2. – С. 49-54. (стаття ВАК)
   11. Новиков В. П. Характеристики эмотивных языковых знаков // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : ГУ ”ЗІДМУ”, 2007. – №1. – С. 26-31. (стаття ВАК)
   12.    Новиков В. П. Коммуникативно-прагматические типы эмоционально-оценочных высказываний // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : ГУ ”ЗІДМУ”, 2007. – №2. – С. 34-39. (стаття ВАК)
   13. Новиков В. П. Параметры исследования оценочных коммуникативных стратегий // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : ГУ ”ЗІДМУ”, 2007. – №4. – С. 32-36. (стаття ВАК)
   14. Новиков В. П. Векторность языковой оценки // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : КПУ, 2008. – №1. – С. 18-21. (стаття ВАК)
   15. Новиков В. П. Кодирование оценочного сообщения // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : КПУ, 2008. – №2. – С. 19-24. (стаття ВАК)
   16. Новиков В. П. “Объектный” вектор языковой оценки // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – №3. – С. 36-40. (стаття ВАК)
   17. Новиков В. П. Основные характеристики коммуникативного акта оценки // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – №4. – С. 24-28. (стаття ВАК)
   18. Новиков В. П. Компоненты функционального содержания коммуникативной оценки // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : КПУ, 2009. – №1-2. – С. 65-69. (стаття ВАК)
   19 Новиков В. П. Ситуативная ориентированность коммуникативной оценки // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – №3-4. – С. 45-50. (стаття ВАК).
   20. Полежаєв Ю.Г., Захарова Н.В., Новіков В. П., Мустафаєва І.Ю. Друга іноземна мова(німецька). - Запоріжжя: Дике Поле, 2013. - 192 с. (посібник з грифом МОН)
   21. Коммуникативные характеристики лингвистической оценки // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов:колективна монографія / під заг. ред. П.В. Прохорової. - Запоріжжя : Дике Поле,2015. – С. 96-110.
 

 Участь у конференціях:

     1. Новиков В. П. Оценочная лексика в языке английской газеты // Семантико-прагматические и социолингвистические аспекты изучения языка: Конференция молодых научных сотрудников и аспирантов / Институт языкознания АН СССР. – М., 1990. – 4 с.
    2. Новиков В. П. Имплицитная оценочность в лексике языка английской газеты // Семантика. Типология. Социолингвистика: Конференция молодых научных сотрудников и аспирантов / Институт языкознания АН СССР. – М., 1991. – 3 с.
    3. Новиков В. П. Заголовочные предложения в языке теленовостей: Тезисы научно-практич. конф. ЗГУ (Запоріжжя, квітень 1993 р.). – Запорожье : ЗГУ, 1993. – 2 с.
    4. Новиков В. П. Специфика структуры оценочных высказываний в языке теленовостей: Тезисы конф. молодых научных сотрудников и аспирантов ИЯ РАН. – М. : ИЯ РАН, 1993. – 2 с.
    5. Новиков В. П. Многоуровневый анализ структуры оценочных высказываний // Тези наук. конф. ЗДУ (Запоріжжя, квітень 1994 р.). – Запоріжжя : ЗДУ, 1994. – 2 с.
    6. Новиков В. П. Оценочно-интерпретационная лексика в языке английской газеты // Тези наук. конф. ЗДУ (Запоріжжя, квітень 1995 р.). – Запоріжжя : ЗДУ, 1995. – 2 с.
    7. Новиков В. П. Параметры исследования оценки на лексическом уровне // Тези допов. наук. конф. ЗІЕІТ (Запоріжжя, квітень 1997 р.). – Запоріжжя : ЗІЕІТ, 1998. – 3 с.
    8. Новиков В. П. Оценочная эквивалентность перевода // Тези допов. наук. конф. ЗІЕІТ (Запоріжжя, квітень 2001 р.). – Запоріжжя : ЗІЕІТ, 2001. – 3 с.
    9. Новиков В. П. Лексические средства экспликации субъекта и объекта оценки // Дні науки. Зб. тез доповідей: в 3 т. / ГУ «ЗІДМУ», 28-29 жовтня 2004 р. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2004. – Т. 3. – 3 с.
   10. Новиков В. П. Эквивалентность перевода: Оценочный аспект // Переклад у XXI столітті: Тези наукової конференції / Інститут філології КНУ ім.  Т.Г. Шевченка, КНУ ім. В.Н. Каразіна, ХВІВС МВС України (Харків, 11 березня 2005 р.). – Харків : ВІВВ МВС України, 2005. – 1 с.
   11. Новиков В. П. Прямые и косвенные оценочные речевые акты // Дні науки. Зб. тез доповідей: в 3 т. / ГУ «ЗІДМУ», 23-24 жовтня 2005 р. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. – Т. 3. – 2 с.
   12. Новиков В. П. Параметры описания эмотивных языковых знаков // Дні науки. Зб. тез доповідей: в 3 т. / ГУ «ЗІДМУ», 24-25 жовтня 2006 р. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2006. – Т. 3. – 2 с.
   13. Новиков В. П. Модель описания оценочного содержания лексического значения // Дні науки. Зб. тез доповідей: в 3 т. / ГУ «ЗІДМУ», 28-29 жовтня 2007 р. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2007. – Т. 3. – 2 с.
   14. Новиков В. П. Векторные составляющие языковой оценки // Дні науки: Зб. тез доповідей (Запоріжжя 27-28 жовтня 2008 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 3. – 2 с.
   15. Новиков В. П. Разновидности лингвистической оценки // Зб. тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квітня 2011 року). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Том 2. – 2 с.
   16. Новиков В. П. Прямой и косвенный способы репрезентации оценки // Зб. тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2012 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Том 2. – 2 с.
   17. Новиков В. П. Информативность оценочного сообщения // Зб. тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2013 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - 2 с.
   18. Новиков В. П. Субъект коммуникативного акта оценки // Зб. тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2015 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 1 с.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса:  м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія 398 Б
тел.: +380(61)7698566
e-mail:kafedra_imps@zntu.edu.ua
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}