Ви є тут

Головна

Прізвище: Горлачова

Ім'я: Вікторія

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

Запорізький національний університет за спеціальністю «Мова та література (російська)», філологічний факультет. АР № 32873570
30.06. 2007р. Довідка 03-24/767 від 27.06.2007. Присвоєно кваліфікацію магістра філології. Викладач російської мови та літератури у вищих навчальних закладах. Викладач іноземної мови (англійської) у вищих навчальних закладах.

У 2018 році склала Міжнародний іспит з іноземної мови Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International. Level C1.

Пройшла підвищення кваліфікації  (2020 рік). Four Teacher Development Interactive Modules (100 hrs) та отримання сертифіката First TEFL Certificate in English Language Teaching by ELT Institute Hunter college, City University of New York.

Дисертації:

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за темою "Структура семантичного поля кольоропозначень у сучасному російськомовному рекламному дискурсі. 10.02.02. - Російська мова,2011 рік, номер диплома кандидата наук: ДК № 000515

    Наукові інтереси:

Порівняльна лексикологія, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, мова рекламного дискурсу...

Дисципліни, які викладає:

Іноземна мова (англійська), Ділова іноземна мова (англійська), Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 45 {загальна кількість наукових праць}, монографій – 2, навчальних посібників – 1.

   1.Образ женщины в современных русскоязычных СМИ (на материале рекламних цветообозначений) // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Язык как фактор формирования гражданина Украины» / Под общ.ред. проф. К. Л. Крутий, проф. А. И. Павленко. – Запорожье. – ТОВ «ЛИПС» ЛТД,2008. -  С.40-45.
2. Проявление синестезии в современных русскоязычных рекламных цветонаимено-ваниях //Вестник ЗНУ. Филологические науки. № 1. – 2008. -  С.72-79.
3. «Рекламные слова» в системе современных русскоязычных цветонаименований //«Лексико-грамматические инновациив современных славянских языках»: Материалы 4 Международной научной конференции / Днепропетровск, 9-10 апреля 2009 // Сост. Т.С.Пристайко. – Д.: Пороги, 2009. -  С.266-269.
4. Гендерные особенности цветообозначений  в современном русскоязычном рекламном дискурсе //Вестник ЗНУ. Филологические науки. - № 1. – 2009.- С.22-28.
5. Квазиколоративы  в современном русскоязычном  рекламном дискурсе //Вестник ДНУ. Серия Языкознание.- Выпуск 15. - том 2. – 2009. – т. 17. - № 11. -  С.30-34.
6. Особливості семантичного поля російськомовних рекламних кольоропозначень //Російська філологія. Український  вісник. – № 2 (39). – Харків, 2009. -  С. 3-5.
7. Микрополе «оранжевый» в структуре семантического поля рекламных цветообозначений //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Російська мова та література в Україні: Проблеми вивчення та викладання» (Горлівка, 21-23 травня 2009). – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. -  С.43-45
8. Микрополе "оранжевый" как компонент семантического поля рекламних цветообозначений //Східнослов'янська філологія: Зб. наук. праць. Серія Мовознавство. – Горлівка: Вид-воГДПІІМ,2009.- Вып. 17. - С.129-135.
9. Микрополе "розовый" в структуре семантического поля рекламных цветообозначений //Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2009. - Вип. 12. - Т. 3 (128) С.213 – 216
10. О социокультурном компоненте  семантики русских цветообозначений //Педагогические науки и образование: Сб. наук.трудов. – Вып. 5. – Запорожье:  КЗ «ЗОИППОР», 2009. - С.118 – 123.
11. Кольоропозначення-оніми в сучасному російськомовному рекламному дискурсі //Держава та регіони (Науково-виробничий журнал). Серія: Гуманітарні науки. – 2010. – № 1 – 2.- С. 32 – 36.
12. О цветообозначениях-заимствованиях в современной рекламе // Вестник студ. науч. общества: сб. науч. трудов. – Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2010. – Вып. 22: Языкознание. – Ч. 1.-С. 98 – 101.
13. Лексикалізація образу Франції в сучасній англомовній рекламі// Тиждень науки – 2011: щорічна науково-техн. конф. викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 11–15 апр.  2011.: тези доп.: В 4-х т. – Запорожье: ЗНТУ, 2011. – Т.4. -С.34–35.
14. Про вивчення російськомовної реклами в сучасній лінгвістиці //Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Мовознавство. – Вип. 17. - 2011. - т.2. - С.24 -30
15. К вопросу об изучении рекламного дискурса в современной лингвистике // Лексико-грамматические инновации в современных языках: МатериалыVМеждунар.науч.конф., Днепропетровск, 7-9 апреля 2011 г. / сост. Т. С. Пристайко. – Д.: Пороги, 2011. - С. 266 – 269
16. Об иконических средствах в структуре креолизованного текста рекламы //Функциональная лингвистика: сб. научн. работ / Крымский республиканский ин-т последипломного пед. образования; научн. ред. А.П.Рудяков.  № 2. – том 1. – Симферополь, 2011.-  С.133- 135.
17. Репрезентація концепту «червоний» в сучасній рекламі // Проблеми концептуалізації дійсності та моделювання мовної картини світу: Сб. наук. праць / Сост. Т.В.Сімашко. – Вип. 5. – Москва; Архангельськ, 2011. - С.125-130.
18. Маніпулятивний потенціал кольоропозначень в сучасній рекламі// Вісник ЗНУ. Серія: Філологія. – 2011. – № 1. - С. 33- 38.
19. Наименования черного цвета в современной рекламе // Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2011. - Вип. 14. - Т. 2 (148). -  С.202-207
20. Запозичення в сучасному тексті туристичної реклами // Проблеми вивчення та викладання мови та літератури в полікультурному просторі 21 ст.: 3 міжнар. науково-методич. семінар, 22–24 листопада 2011 р.: тезиси доп. – Луцьк, 2012. - С.47–51.
21. Кольоролексика в сучасній рекламі: розвиток та функціонування в полікультурному просторі // Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2ч.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. - С. 32-36.
22. Топонимы в рекламной колористической номинации // Мова : (Науково-теоретичний часопис із мовознавства). – Вип. 17. – Одеса, 2012. - С.120-124.
23. Маніпулятивна спрямованість комунікативних стратегій реклами мобільних телефонів // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. Ун-т ім. Г. Сковороди»]. – П.- Х.: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип.11. 166-171.
24. Назви білого кольору в сучасній рекламі //Функциональная лингвистика: сб. научн. работ / Крымский республиканский ин-т  последипломного пед. Образования; научн.ред. А.П.Рудяков. -  № 3. – том 1. – Симферополь, 2012. - С. 114- 116.
25. Використання мета-програми «можливості-дії в сучасній рекламі стільникових телефонів як прийом нейролінгвістичного програмування  (на матеріалі англомовної та україномовної реклами) //Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IІI (157). – С. 37-42.
26. Назви фіолетового кольору в сучасній рекламі // Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2013. - Вип.16. Том 4 (166). – С. 507-513.
27. «Жовтий» в сучасній рекламі: хроматична ознака та її кольоропозначення // Вісник ЗНУ. Серія: Філологія. – 2013. – № 1. - С. 63- 68.
28. До питання про професійне спілкування іноземною мовою фахівців сфери туризму: Лексикалізація образу Іспанії в англомовних туристичних текстах //Мова і культура
(Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2014. - Вип. 17. Том 1 (169). – С. 583-590.
29. Типологія кольоропозначень декоративної косметики в сучасній рекламі // Мова : (Науково-теоретичний часопис із мовознавства). – Вип. 21. – Одеса, 2014. - С.177-181.
30.Комунікативні стратегії реклами побутової техніки //Вісник ДНУ. Серія Мовознавство. – Вип. 21 (3). – 2015. – № 11. – т.23. – С. 27 – 31.
31. Комунікативні стратегії сучасної реклами туристичних послуг в Індії // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов: колективна монографія / Брутман А.Б.,Бутов В.М.,Василенко Г.В. та інш.; під заг. ред. П.В. Прохорової. - Запоріжжя: Дике Поле. 2015. - С.19-32.
 

2016-2020 рр:

1. Горлачова В.В. До питання про семантичне поле пригода у сучасній англомовній рекламі / В.В. Горлачова // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: Зб. наукових матер. Міжнародної конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016. - С.36-38.

2. Горлачова, В.В. Особливості англомовних назв туристичних фірм Запоріжжя  [Текст] / В.В. Горлачова// Вісник ДНУ. Сер. : Мовознавство. №11. - 2017. - Вип. 23(3).- С. 28-34.

3. Особливості сучасного тревел-дискурсу [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. та ін.]; під заг. ред. доц. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – 128с.

4. Горлачова, В. В., Назимок, Л. В. До питання про вивчення термінологічної лексики в процесі формування комунікативних компетенцій майбутнього фахівця сфери туризму [Текст] / В.В. Горлачова, Л.В. Назимок // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 514-516

5. Use of English: навчальний посібник / Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. під заг. ред. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Дике Поле», 2018. – 108с.

6. Горлачова В.В. Лексико-стилістичні особливості статей англомовних журналів екологічної тематики / В.В.Горлачова // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.437-441.

7. Горлачова В.В., Максимова Є.С. До питання про лексичний та семантичний потенціал заголовків статей екологічної тематики / В.В.Горлачова, Є.С. Максимова // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.445-449.

8. Брутман А.Б., Горлачова В.В. Проблеми професійної підготовки фахівців сфери електронної комерції на заняттях з іноземної мови (англійської) / А.Б. Брутман, В.В. Горлачова // Соціально-гуманітарні дослідження  та інноваційна освітня діяльність: матеріали міжнародної наукової конференції; під наук. ред. О.Ю. Висоцького. – Дніпро: СПД «Охотник». – 2019. – С.470-472.

9. Горлачова В.В., Хейлік Т.О. Сучасні лексичні запозичення серед кольоропозначень в україномовній та російськомовній рекламі / В.В. Горлачова., Т.О. Хейлік // Вісник МДУ. Серія Філологія. - Вип.19. - Маріуполь. - 2018. - С.218-225.

10. Горлачова В.В., Хейлік Т.О. Колір жіночої краси у сучасній англомовній та російськомовній рекламі / В.В. Горлачова., Т.О. Хейлік // Наукові записки Бердянскького державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: зб. наук. статей /гол. Ред. В.А. Зарва. - Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018.- Вип. 16. - С.90-100

11. Горлачова В.В. Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей на заняттях з ділової іноземної мови / В.В.Горлачова// Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції;Електронний збірник наукових праць ЗОІППО.- №3 (35). – 2019. –С.316-320

12. Горлачова В.В. Англомовні та україномовні слогани у рекламі стільникових телефонів / В.В.Горлачова //Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: 9 Міжнародна наукова конференція м. Дніпро, ДНУ ім. Олеся Гончара, 12-13 квітня 2019): матеріали / укл. О.К. Куварова; за ред. проф. Т.С. Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2019. – С.35-39.

13. Горлачова В.В. Максимова Є.С. Лексична репрезентація теми "права людини" в сучасній англомовній соціальній рекламі / Є.С. Максимова, В.В. Горлачова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2204-2205.

14. Горлачова В.В. Номінація кольору шкіри у сучасній рекламі / В.В.Горлачова // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г.Шостак. –К.: Талком, 2019. – С.286-291.

15. Брутман А.Б., Горлачова В.В. До питання про метафоричний потенціал англомовної термінології зі сфери «електронна торгівля» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.-Вип.39. -т.2. - Одеса, 2019. -С.10-14.

16. Горлачова В.В. Залучення англомовної соціальної реклами екологічної тематики на заняттях з іноземної мови студентів спеціальності «Туризм» // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. І Міжнар. науково-практ. Інтернет-конф., 1-2 серпня 2019. Дніпро. - 2019. - С.153-157. 

17. Горлачова В.В. Культурологічні особливості обряду ініціації в мультиплікаційному фільмі «Моана» // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу: матер. V між нар. наук.-практ. конф. 11-13 вересня 2019. Херсон: ХНТУ. - 2019. - С.38-41

18. Горлачова В.В. Метафоризація як шлях утворення термінів сфери електронного бізнесу в англійській мові // Переяславська мовознавча толока: тези 1 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький (19-20 вересня 2019), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. -2019. - С.56-57.

19. Горлачова В.В. Лексикалізація екологічних проблем моря та океану в сучасній англомовній соціальній рекламі // «Усі ріки течуть у море»: Мариністика в літературі та культурі»: збірка наукових матеріалів міжнародної наукової конференції, Бердянськ  26–27 вересня 2019 року. Бердянськ, БДПУ. 2019. - С. 30-32.

20. Горлачова В.В. Особливості англомовного мультиплікаційного фільму "Моана" в сучасних умовах міжкультурної комунікації // International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September 20-21, 2019. Baia Mare: Izdevnieziba “Baltija Publishing”. - P. 151-155

21. Горлачова В.В. Імплементація когнітивно-дискурсивного підходу до вивчення англомовної термінології сфери «електронний бізнес». «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов»: збірка матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції, Ніжин, 27-28 вересня 2019р. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. 2019. С.10-14.

22. Горлачова В.В., Романенко Р.С. Особливості сучасних міжнародних іспитів з англійської мови // ТН.-2020.- С. 219-221.

Участь у конференціях:

Горлачова В.В.Лексикалізація образу Франції в сучасній англомовній рекламі. Щорічна звітна конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, квітень 2011
Міжнародна наукова конференція «Мова та культура», червень 2011 - 2 ст.
Горлачова В.В. Маніпулятивна спрямованість комунікативних стратегій реклами мобільних телефонів. 7 Міжнародна науково-практична конф, «Психолінгвістика в сучасному світі», м. Переяслав – Хмельницький,  Переяслав-Хмельницький пед. Ун-т ім. Г. Сковороди, 19-20 жовтня 2012. - 5 ст.
Горлачова В.В.Назви білого кольору в сучасній рекламі. 4 Міжнародний Кримський лінгвістичний конгрес «Мова та світ», Крымский республиканский ин-т последипломного пед. образования, Ялта, 1-5 жовтня 2012. - 3 ст.
 
 

 

 

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007 рік.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (вільно)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 398 Б
тел.: +380(61)7698566