Ви є тут

Головна

Прізвище: Пальченкова

Ім'я: Вікторія

По батькові: Михайлівна

 

Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-6211-3025

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5YBU7mUAAAAJ

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218948823

 

Освіта: вища

...

 • Харківський державний університет імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), історичний, 1989, спеціальність за дипломом – «історія»; 
 • Запорізький державний університет (нині Запорізький національний університет), 2003, юридичний факультет, спеціальність – Правознавство, кваліфікація за дипломом – «юрист».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «історія України»:
  «Український суспільно-політичний рух у Харкові в кінці XIX – на початку ХХ століття.», рік захисту – {2000}, у спеціалізованій вченій раді К 17.051.01 Запорізького державного університету 
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 12.00.01}«теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»:
  «Витоки та еволюція громадського контролю за пенітенціарною системою України (ІХ – початок ХХІ ст.)», рік захисту – 2014, у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.09 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

Наукові інтереси:

 • У науково-дослідній роботі сферою досліджень є історико-правова проблематика, особливу увагу приділяє дослідженню історії виконання кримінальних покарань, вивченню становлення та розвитку громадського контролю за пенітенціарної системою в Україні. 

Дисципліни, які викладає:

 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Законодавча політика української держави
 • Становлення та розвиток правоохоронних органів України

Основні наукові роботи (публікації):

1998 рік

 1. Конституційні проекти М. Грушевського та М. Міхновського в українській суспільно-політичній думці початку ХХ століття // Україна ХХ століття : історія та право : Зб. наук. праць. 1998. – Вип.1. – Запоріжжя. – С. 26-34.

1999 рік

 1. Діяльність української інтелігенції в Харківському товаристві поширення в народі грамотності // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 1999. – Вип. V – С. 41-51.
 2. Основні етапи громадівського руху на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття// Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 1999. – Вип. VI. – С. 70-76.

2000 рік

 1. Микола Міхновський і Харківський тижневик „Сніп” // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 2000. – Вип. ІХ. – С. 70-77.
 2. Загальна українська організація і харківська інтелігенція.// Витоки і становлення партійно-політичної системи України. Тези допов. і виступ. на науково-практич. конф. . – Харків, 2000. – С. 70-74.

2002 рік

 1. Історичні передумови створення прогресивної кримінально-виконавчої системи // Юридична біографістика: історія, сучасність та перспективи. –Сімферополь, 2002. –С.75-81.

2003 рік

 1. Досвід побудови кримінально-виконавчої системи дореволюційної Росії: тюремний патронат // Актуальні проблеми правознавства. –Запоріжжя, 2003. –С.14-15.
 2. Конституційний проект Української Народної партії (самостійницька альтернатива ідеї автономії) // Історико-правові проблеми автономізму-федералізму. –Севастополь, 2003. –С.67-75.
 3. Західна традиція побудови кримінально-виконавчої системи: сучасний стан // Держава та регіони. Серія : Право. – 2003. – № 2. – С. 104-109.

2006 рік

 1. Тюремна система США: історичний досвід // Генеза держави і права: історико-теоретичні аспекти: матер. XV Міжнар. історико-правової конфер. (м. Запоріжжя, 2-4 червня 2006 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. –С.59-62.
 2. Організація Об’єднаних Націй і соціальний контроль за місцями утримання засуджених// Піднесення до права. Реформування кримінального та кримінально-виконавчого законодавства – головний чинник політики України у сфері виконання кримінальних покарань : зб. доповідей та тез. – Запоріжжя, 2006. – С. 129-132.

2007 рік

 1. Історичний досвід допомоги суспільства в збереженні соціальних зв’язків засуджених // Держава та регіони. Серія : Право. – 2007. –  № 1. – С. 47-50. (у співавторстві з Т. А. Денисова)
 2. Історичний досвід запобігання злочинам шляхом удосконалення системи покарань// Держава та регіони. Серія : Право. – 2007. –  № 4. – С. 80-84.
 3. Закономірності виникнення та історичні типи тюремних систем// Природа, право і держава : історико-юридичні аспекти : матер. XVІ Міжнар. історико-правової конфер. (м. Ялта, 15-18 вересня 2006 р.). – Сімферополь : ДОЛЯ, 2007. – С. 262-269.
 4. Історичний досвід роботи громадських організацій по контролю за діяльністю пенітенціарних установ // Громадський контроль за діяльністю пенітенціарної системи в Україні – як гарантія дотримання прав і законних інтересів засуджених : наук.-практ. конф. (м. Святогірськ, 22–23 березня 2007 р.). – Чернігів : СПД Чаус В.О., 2007. – С. 21–29.
 5. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання // Від громадянського суспільства до правової держави : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 квітня 2007 р.). – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С. 407–411.
 6. О перспективах создания пенитенциарной системы в Украине // Взаимодействие правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по противодействию преступности и соблюдению прав человека : матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Псков, 8 декабря 2006 г.) / – Псков : Юрид. ин-тут ФСИН РФ, 2007. – С. 318–321.

2009 рік

 1. Правовий статус спостережних комісій: історія та сучасний стан // Держава та регіони. Серія : Право. – 2009. –  № 4. – С. 5-8.
 2. Участь громадськості в забезпеченні прав і свобод засуджених до позбавлення вол : історичний досвід // Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 грудня 2009 р.) / Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. – К. : ДНДІ МВС України, 2009. – Х. : Права людини, 2009. – С. 129–133.
 3. Социальный контроль над учреждениями исполнения наказаний в виде лишения свободы : экскурс в историю// Уголовно-исполнительная система: от подготовки специалиста до практической деятельности : сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Б.Б. Казака. – Псков : Псков. юрид. ин-т ФСИН России, 2009. – С. 152–159.

2010 рік

 1. Специфіка правових форм громадського контролю за діяльністю кримінально-виконавчої системи // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О.: Юрид. л-ра, 2010. – Вип. 55. – С. 565-570.
 2. Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений исполняющих уголовное наказание в Украине // Безопасность уголовно-исполнительной системы. – Псков, 2010. – №4. – С. 28-29

2011 рік

 1. Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів : Монографія. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 220 с. (у співавторстві з В. Бадирою, С. Денисовим, Т. Денисовою, О. Рябчинською)
 2. Громадський контроль як фактор забезпечення ефективності пенітенціарної системи Великобританії // Держава та регіони. Серія : Право. – 2011. –  № 1. – С. 145-149.
 3. Еволюція тюремного ув’язнення в трьох редакціях Литовських Статутів // Держава та регіони. Серія : Право. – 2011. –  № 2. – С. 17-23.
 4. Правові та інституціональні основи громадського контролю пенітенціарної системи // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Юридические науки». – 2011. – Том. 24(63). – 2011. - №1. – С.22-29.
 5. Контроль суспільства за виконанням кримінальних покарань у допенітенціарний період (за Литовськими Статутами) // Наука і правоохорона. – 2011. - №3(13). – С. 247-252.
 6. Принципи громадського контролю пенітенціарної системи : теоретичний аспект // Держава та регіони. Серія : Право. – 2011. –  № 3. – С. 105-109.
 7. Класифікаційна модель соціального контролю пенітенціарної системи : теоретико-правовий аспект // Держава та регіони. Серія : Право. – 2011. –  № 4. – С. 44-49.
 8. Етимологічно-семантична та правова характеристика терміну „контроль”// Наука і правоохорона. – 2011. - №4(14). – С. 251-254.
 9. Роль громадського контролю за місцями позбавлення волі у запобіганні злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць / [редкол. Л.М. Давиденко, Т.А. Денисова, О.М. Джужа та ін.]. – Х. : Золота миля, 2011. – С. 101–106.
 10. Пенітенціарна система як об’єкт громадського контролю// Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (4 травня 2011 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – С. 84–86.
 11. Межі громадського контролю пенітенціарної системи // Актуальні питання публічного права : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. 19–20 травня 2011 р. / за ред. В.М. Огаренка. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 160–163.
 12. Принципи громадського контролю за діяльністю кримінально-виконавчої системи: теоретико-правовий аспект // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21–22 травня 2011 р.) / Сумська філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 66–68.
 13. Правова природа соціального контролю за виконанням покарання у виді позбавлення волі // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань : тези доп. та повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму, 23–24 вересня 2011 р. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 307–311.
 14. Про громадський контроль за забезпеченням прав людини в місцях позбавлення волі і сприяння громадськості у їх діяльності // Захист прав людини та створення превентивних механізмів проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в Україні : матер. наук.-практ. семінару 8–9 вересня 2011 року. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 66–69.
 15. Обов’язковість, доцільність чи можливість участі спостережних комісій в умовно-достроковому звільненні від покарання // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 442–445.
 16. Етимологічно-правова характеристика поняття „контроль” // Актуальні питання публічного права : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. 11 листопада 2011 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 203–205.

2012 рік

 1. Групи негативної спрямованості в місцях позбавлення волі: проблеми протидії : Монографія. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 292 с. (у співавторстві з Ю. В. Абакумова, Т. А. Денисова, Е. Г. Стоматов)
 2. Історичні витоки участі церкви у діяльності пенітенціарної системи // Держава та регіони. Серія : Право. – 2012. –  № 1. – С. 182-186.
 3. Спостережні комісії як форма контролю за діяльністю пенітенціарної системи в Російській імперії наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХІХ ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – 2012. – Спец. вип. №1 (60) „Актуальні проблеми боротьбі зі злочинністю”. – С.92-99. .
 4. Чернігівський комітет піклувального про тюрми товариства: основні форми, методи та зміст діяльності // Держава та регіони. Серія : Право. – 2012. – № 2. – С. 188-193.
 5. Запровадження основ громадського контролю в рішеннях міжнародних пенітенціарних конгресів (друга половина ХІХ початок ХХ ст.) // Держава та регіони. Серія : Право. – 2012. – № 3. – С.34-40.
 6. Громадський контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку засудженими й персоналом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Научный журнал. Серия «Юридические науки». – Том. 25(64). – 2012. № .1 – С.27-31.
 7. Основні етапи організаційного оформлення громадського контролю за пенітенціарною системою в світлі міжнародних стандартів.// Наука і правоохорона. – 2012. – №3(17). – С. 161-166.
 8. Трансформація правової регламентації діяльності Товариства піклувального про тюрми (1819-1919 р.р.) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. . – №4. – С.74-82.
 9. Спостережні комісії – прообраз одного із можливих національних превентивних механізмів попередження катувань та нелюдського поводження в місцях позбавлення волі // Право і державне управління. – 2012. - №2. – С. 5-8. (у співавторстві з В.А.Бадира)
 10. Организация общественного контроля на международном уровне: историко-правовой аспект // Вестник Казанського юридического института МВД России. – 2012. – № 4(10). – С.46-50
 11. Поручительство як форма контролю суспільства за виконанням покарань у Литовсько-Руській державі // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність : матер. ХХVІ Міжнар. історико-правової конф. 27–29 квітня 2012 р., м. Одеса / ред. колегія Н.М. Крестовська. – О. : Видавець Бакаєв Вадим Вікторович, 2012. – С. 311–316.
 12. Правоохоронні  органи як особливий суб’єкт соціального контролю // Кримські юридичні читання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 11 травня 2012 р. / Національний ун-т «Одеська юридична академія» – Сімферополь : КРП «Вид-во «Кримнавчпеддержвидав», 2012. – С. 340–342.
 13. Пробація як форма контролю суспільства за виконанням покарань // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 р.). – О. : Фенікс, 2012. – С. 70–73.
 14. Участь громадськості у діяльності державної пенітенціарної системи: контроль чи допомога? // Актуальні питання публічного та приватного права : тези доп. на ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (03 жовтня 1912 р.) / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 406–409.
 15. Мінімальні стандартні правила поводження із в’язнями : етапи розробки // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19–20 травня 2012 р.) / Сумська філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми : Товариство друкарський дім «Папірус», 2012. – Ч. 1. – С. 62–64.
 16. Права засуджених як об’єкт громадського контролю // Круглий стіл, присвячений 64-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : зб. тез (14 грудня 2012 р.) / Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. – К. : ДНДІ, 2012. – С. 68–70.

2013 рік

 1. Трансформація громадського контролю за виконанням покарань: історико-правовий аналіз : Монографія. Запоріжжя : Акцент, 2013. – 540 с.
 2. Ідея та практика тюремного патронажу в Російській імперії // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія : Право. – 2013. – № 1. – С. 29-33.
 3. Підвищення ефективності участі громадськості в умовно-достроковому звільненні: історичний досвід і сьогодення // Право і державне управління. – 2013. - №1. – С. 18-23.
 4. Співвідношення формального та неформального (громадського) контролю з точки зору теорії права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С.82-89.
 5. Історичні форми неформального соціального контролю за пенітенціарною системою в Україні (1917-1925 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 21. – Ч. І. – 2013 р.
 6. Истоки социального патроната над лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Ltgea si viata (Закон и жизнь). – Кишинев. – 2013. – №10(262). –С.10-14.
 7. Законодательное закрепление основ общественного контроля пенитенциарной системы Украины (1991-2013 гг.) // Экономика и право Казахстана. – 2013. – № 18(450). – С. 38-40.
 8. Путь Украины к созданию превентивных механизмов предупреждения паток и бесчеловечного обращения в местах лишения свободы // Вестник Казанського юридического института МВД России. – 2013. – № 3. – С.4-5.
 9. Становлення інституту громадського контролю за пенітенціарною системою України (1991-2013 рр.) // Актуальні проблеми публічного і приватного права : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 25 жовтня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 248–251.
 10. Правила Товариства піклувального про тюрми (1819 р.) – перший досвід нормативного закріплення громадського контролю за пенітенціарними установами // Сучасна наука – пенітенціарній практиці : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м Київ, 24 жовт. 2013 р.) / відп. ред. І.М. Копотун, С.Г. Стеценко. – К. : Ін-т кримінально-виконавчої служби, 2013. – С. 122–125.
 11. Європейські пенітенціарні правила – основа дотримання прав засуджених // Круглий стіл, присвячений 65-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : зб. тез (6 грудня 2013 р.) / Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. – К. : ДНДІ, 2013. – С. 107–110.
 12. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями як джерело інституалізації громадського контролю пенітенціарної системи України (1955 – 2012 рр.) // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти: історія та сучасність : матер. ХХІХ Між нар. історико-правової конф. 19–22 вересня 2013 р., м. Феодосія / ред. колегія І.Б. Усенко. – К. ; Сімферополь : Універсум, 2013. – С. 649–656.

2014 рік

 1. Специфіка правових форм громадського контролю за діяльністю пенітенціарної системи // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 17 жовтня 2014 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 153-156.
 2. Міжнародні організації як суб’єкт контролю за дотриманням прав і свобод засуджених // Збірник тез круглого столу, присвяченого 66-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини 5 грудня 2014 р. / Державний науково-дослідний інститут МВС України.  К. :  ДНДІ МВС України, 2014. –С.126-129.

2015 рік

 1. Контроль суспільства за виконанням покарань у до пенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія : Право. – 2015. – № 1. – С. 3-7.
 2. Огляд зарубіжних концепцій соціального контролю // Право і державне управління. – 2015. - №1. – С. 3-7.
 3. Сучасний погляд в теорії права на поняття соціального контролю // Наука і правоохорона. – 2015. – №2. – С. 249-255.
 4. Інститут примирення в історії та теорії кримінального права України // Право і державне управління. – 2015. - №2. – С. 44-48.
 5. Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці // Юридична наука. – 2015. -№ 8. – С.7-14.
 6. „Нові” та „старі” форми участі громадськості у діяльності пенітенціарної системи в перші роки радянської влади // Право і державне управління. – 2015. - №3. – С. 8-12.
 7. Питання участі громадськості у здійсненні контролю за пенітенціарною системою в рішеннях перших міжнародних тюремних конгресів // Зарубіжний досвід функціонування пенітенціарної системи: сторінки історії та виклики сьогодення: мат-ли конференції (Київ, 14 травня 2015) / відп. Ред. О.В. Сокальска. –К.: Ін-тут КВС, 2015. –С.13-17
 8. Служба пробації як особливий вид соціального контролю // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. . – №3. – С.178-185.
 9. Радянські правознавці про участь громадськості у діяльності пенітенціарної системи // Юридична наука. – 2015. –№ 10. – С.174-184.
 10. Теоретико-правовий аналіз феномену покарання // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія : Право. – 2015. – № 3. – С. 9-13.
 11. Організаційно-правові основи діяльності Товариства піклувального про тюрми // Порівняльно-аналітичне право : електронне видання. – 2015. –№4. – Режим доступу : http://pap.in.ua.
 12. Редакції Європейських пенітенціарних правил як основа прав засуджених // Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція: мат-ли міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 27 жовтня 2015). –К.: АПН України, Ін-тут КВС, 2015. –С.13-17.

2016 рік

 1. Товариство піклувальне про тюрми// Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Т 1. : Історія держави і права України – Х. : Право, 2016 - С. 732-736.
 2. Реєстрові козаки// Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Т 1. : Історія держави і права України – Х. : Право, 2016 - С. 619 – 622.
 3. Курінний отаман// Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Т 1. : Історія держави і права України – Х. : Право, 2016 - С. 448.
 4. Кошовий отаман// Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Т 1. : Історія держави і права України – Х. : Право, 2016 - С. 419 – 421.
 5. Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович// Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Т 1. : Історія держави і права України – Х. : Право, 2016 - С. 138 – 142.
 6. Релігія як форма соціального контролю// Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки : матеріали ХХХІV Міжнародної історико-правової конференції 27-19 травня 2016 Р., м. Тисмениця. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. – С. 121-128.
 7. Позбавлення волі : термінологія Київської Русі та Великого князівства Литовського // Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського : матеріали XXХV Міжнародної історико-правової конференції 22–25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ–Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – 380 с. С.176-183. (у співавторстві з Т.А.Денисова)
 8. Соціальний контроль : від радянського періоду до сучасності // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції „П’ятнадцяті юридичні читання” (м. Хмельницький 21-22 жовтня 2016 р.) : [у 2-x частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С.38-41. (у співавторстві з О.С.Шеремет).
 9. Громадський контроль за діяльністю установ виконання покарань // Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 року). – Чернігів: Акад. ДПтС, 2016. –С. 118-121.

2017 рік

 1. Завдання та основні напрями діяльності душпастирської ради при державній пенітенціарній службі Україні // Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини і громадянина: матеріали круглого столу, 10 березня 2017 р. / за ред. О.П. Рябчинської. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С.89-93.(У співавторстві з Д.Є.Голоборотько)
 2. Медична допомога в умовах несвободи // Актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей науково-практичного круглого столу, присвяченого 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» (17 листопада 2017 року) / За заг. ред. д-ра мед. наук, професора, Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Колесника. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – С. 17-21.
 3. Дві концепції розвитку української державності ( М. Грушевський та М. Міхновський) // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідом. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2017 р.) / редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – С.75-79.

2018 рік

 1. The functioning of the social patronate: theoretic and legal aspect // Кримінально-виконавча система : Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018, № 1 (3), С. 47-56.
 2. Участие общества в исполнении уголовных наказаний (литовско-польский период) // Приоритетные направления развития правовой системы общества [Электронный ресурс] : VII Международная научно-практическая конференция (Гомель, 3–4 мая 2018 года) : [материалы]. – Электронные текстовые данные (объем 4,90 Мb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – Систем. требования : IE от 11 версии и выше или любой актуальный браузер; скорость доступа от 56 кбит. – Режим доступа : http://www.conference.gsu.by. – Заглавие с экрана. – ISBN 978-985-577-437-3. С.137-145.
 3. Участь громади у запобіганні злочинам (литовсько-польський період) // Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки : матеріали ХХХІХ Міжнародної історико-правової конференції 2-3 листопада 2018 р., м. Львів.  Київ-Херсон : Олді-плюс, 2018. – С. 81-89
 4. Релігійна діяльність в установах виконання покарань : благо чинність, духовна підтримка та крок засуджених на щляху до ресоціалізації // Вісник пенітенціарної асоціації України. №3. 2018. С.92-101 
 5. Олександрівський тюремний замок : дата заснування // Вісник пенітенціарної асоціації України. №.4 (6) 2018. С.55-63.
 6. Захист законних прав і свобод людини заохочувальними кримінально-правовими нормами // Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. II Міжнр. наук. практ. конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2018 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. - С. 119-122. (480 с.). (у співавторстві Т.А.Денисова, О.М.Тогочинський)
 7. Витоки заохочувальних інститутів кримінально-виконавчого права // Актуальні проблеми публічного та приватного права : мат-ли міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25 травня 2018 р. –Запоріжжя : КПУ, 2018. –С.50-52
 8. Не ювілей (113 років проекту Конституції Української Народної партії) // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : збірник мат-лів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.). Львів, 2018. Вип. 2. С.97-102.
 9. Покарання як вид соціального контролю // Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 44-46.

2019 рік

 1. Леді Макбет Мценського повіту (жіноче подружнє насильство) // Організаційно-правові засади запобігання домашньому насильству: реалії та перспективи: матеріали круглого столу, 31 травня 2019 р. / за ред. О.П. Рябчинської. Запоріжжя: КПУ, 2019. С.131-133
 2. Міжнародне співробітництво у пенітенціарній сфері як засіб інтеграції України у світове співтовариство // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18 травня 2019 р.) / Редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. Дніпро : «ЛІРА ЛТД», 2019. 376 с. С.32-36
 3. Пенітенціарна система та революція  (1905 – 1907 рр. в українських губерніях Російської імперії) // Українське правознавство в антропологічному вимірі та європейському правовому просторі: історія, сучасність, перспективи : до 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України : мат-ли XL  Міжнародної історико-правової конференції (30 травня – 2 червня 2019 р.). Киїів-Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2020. С.198-207
 4. Штраф як вид покарання : від Київської Русі до сьогодення // Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах : історичний аспект (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). Мат-ли круглого столу (24 вересня 2019). Асоціація випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого. Х. : ФОП Бровін О. В., 2019. С.33-35.
 5. Деякі проблемні складові історико-правової науки // Феномен українського права історичні витоки та сучасна парадигма : матеріали ХLI Міжнародної історико-правової конференції 7 – 10 листопада 2019 р., м. Глухів.  2019.

2020 рік

 1. Psychological and legal problems of ensuring human rights // Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita. – 2020. – № 1. – P. 235-243. (у співавторстві Vitalii Y. Bocheliuk, Serhii F. Denysov, Tetiana A. Denysova, Nikita S. Panov)
 2. The Use of  Competency-based Approch to Forming Professional Culture in Preservice lawyers // International Journal of Higher Education. Vol. 9, No. 7; 2020. Р.367-376. (у співавторстві Sergey V. Petkov, Serhii F. Denysov, Ganna S. Yermakova, Viktoriia M. Vovk)
 3. Общество, право, социальный контроль // Юридическая наука, законодательство и правоприменительная практика: закономерности и тенденции развития : сб. науч. статей. : в 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. –

Гродно : ГрГУ, 2020. – 283 с. С.21-25

 1. Public Law Concept of the “Pharmaceutical Safety” : articulation problems // Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects, National University of Civil Defence of Ukraine. Kharkiv. 20 November 2020. Article 15 (у співавторстві O. Pronevych, T. Kolada, N. Gliebova)

Legal and moral and ethical problems of transplantation in Ukraine// JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS. VOL 7, ISSUE 12, 2020 Р.2037-2041. (у співавторстві Riabchynska Olena, Gorokhovska Olena, Stomatov Eduard, Sergii P.Myrnyi)

 1. Социальный контроль краткий экскурс в историю // Сб. матер. XXIV Международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития белорусского общества и профсоюзы», 7-8 февраля 2020 г. – Гомель: Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 2020. – С. 22-27. ( у співавторстві Т.А.Денисова)
 2. Соціальний патронаж і профілактика рецидиву злочинів // Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну ; зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2020. – 184 с. С.32-35
 3. Роль Організації об’єднаних націй у становленні міжнародних стандартів забезпечення прав засуджених // Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини в Україні : матеріали круглого столу (23 грудня 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : КПУ, 2020. 112 с. С.73-77.

2021 рік

 1. Provision of the Right to Health of Convicted and Personnel under Conditions of Prison in Ukraine // Teikyo Medical Journal (Токійський медичний журнал). 2021. Vol. 44. № 1. Р. 607-613. (у співавторстві Anishchenko М, Denysov S., Denysova T., Riabchynska O.)
 2. Бентам Ієремія // Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2-х т. Т.1. Харків: «Факт». 2021. С.136-138
 3. Гернет Михайло Миколайович // Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2-х т. Т.1. Харків: «Факт». 2021. С.233-235
 4. Денисова Тетяна Андріївна // Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2-х т. Т.1. Харків: «Факт». 2021. С.299-301
 5. Контроль соціальний // Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2-х т. Т.1. Харків: «Факт». 2021. С.713-718
 6. Фрай Елізабет // Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2-х т. Т.2. Харків: «Факт». 2021. С.795-797.
 7. Науковець як сингулярність (присвячується А. П. Закалюку та Т. А. Денисовій// Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. С. 443-445
 8. Історична доцільність кримінального покарання // Матеріали круглого столу «Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції України)». м. Харків, 27 травня. 2021 р. – Харків: ФОП Бровын О.В., 2021. – 154 с. С.39-41
 9. Пальченкова В.М. Шлях до незалежності (від конституційного проекту УНП 1905 р. до Конституції України 1996 р.) // Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика (до 25-ї річниці Конституції України): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь – м. Кривий Ріг, 11 червня 2021 року). Маріуполь :ДонДУВС, 2021. 574 с. С.79-83.
 10. Palchenkova V. M. The place of Ivan Lysyk-Rudnytsky in historsogrphy of state formation of Ukraine// Міжнародна науково-практична конференція « European Academy of science and research». 20 грудня 2021. P. 51. (у співавторстві зі А.Скірта)
 11. Нормативне регулювання діяльності виправних арештантських відділень Російської імперії // Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 101-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2–3 грудня 2021 р. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021.  С.19-23 (у співавторстві з М.Бабак)

2022 рік

 1. Участь суспільства у виправленні неповнолітніх злочинців (досвід ХІХ ст.)// Актуальні питання запобігання порушенням прав дитини : вітчизняний та зарубіжний досвід. Міжнародна науково-практична конференція. 15 грудня 2022, м. Запоріжжя. С.31-35
 2. Маємо право карати, але не маємо права ненавидіти  // Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т.А.Денисової : зб. мат-лів. Запоріжжя, КПУ. 2022. С.40-43.
 3. Виправні арештантські роти цивільного відомства як вид позбавлення волі// Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу // м. Харків, Наук.-досл. інст. вивч. пробл. злоч. ім. ак. В.В. Сташиса НАПрН України, 14 грудня 2021 р. – Харків, 2022. С.8-11. (у співавторстві з М.Бабак)
 4. Систематизація законодавства та її значення для ефективності законів // Інкорпорація та кодифікація законодавства як складової стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні. Зб. Всеукр. наук.-практ. конф-ції 18 листопада 2022 р. Київ : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2022. С.67-70.

2023 рік

 1. До питання про формування мовної компетентності докторів філософії // Модернізація підходів до підготовки наукових кадрів у галузі права : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 2 січня – 12 лютого 2023 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.82-87.

Відзнаки та нагороди:

 • У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України»;
 • Має заохочення, зокрема грамоту Міністерства освіти України, почесні грамоти від Запорізької обласної та міської Рад. 
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2019.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (вільне володіння, рівень В2).

Контакти:

адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
тел.: +380(61)769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com